TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ-Beyhan istasyon binası depreme karşı güçlendirme işi yaptırılacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/266901
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
304 M2 OTURUM ALANLI İSTASYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYHAN İSTASYON BİNASININ DEPREM DAYANIMINA GÖRE GÜÇLENDİRME İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

BEYHAN İSTASYON BİNASININ DEPREM DAYANIMINA GÖRE GÜÇLENDİRME İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/266901

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası

:

4222124800 - 4222124816

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

BEYHAN İSTASYON BİNASININ DEPREM DAYANIMINA GÖRE GÜÇLENDİRME İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

304 M2 OTURUM ALANLI İSTASYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ELAZIĞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.06.2020 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) III GURUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ-MİMAR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

1,6%

2,4%

1

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

1,3%

1,9%

1

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

1,25%

1,85%

1

Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)

1,3%

1,95%

1

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

3,2%

4,95%

2

200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)

1,45%

2,05%

1

Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

2,4%

3,55%

1

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)

3,15%

4,85%

2

Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)

2%

2,9%

1

Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

2,9%

4,4%

2

6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)

10,55%

15,6%

8

8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

1,45%

2,2%

1

Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)

2%

3%

1

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)

3,3%

4,55%

2

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

5,65%

8,55%

5

Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı

1,6%

2,35%

1

DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ

1,5%

2,1%

1

Saha , Tretuvar , Yol , Otopark , Hangar ve Atölye İçi Beton Kaplama Yapılması (Hazır Beton Kullanılarak)

1%

1,3%

1

Kendiliğinden Yerleşen Beton

4,95%

7,25%

5

ÇAM KERESTESİ İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (TAHTA KAPLAMASI HARİÇ)

6,7%

10%

5

Kamelya yapılması

2,6%

3,8%

2

NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL)

3,7%

5,7%

2

YİVLİ KARO SİMAN KAPLAMA (TESVİYE BETONSUZ)

2%

3,1%

1

Q16 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi

2%

3%

1

Kazı ve Moloz Nakli

1,45%

2%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR