DİYARBAKIR MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Ekmek fırını doğalgaz dönüşüm ve elektrik hattı taşıma işi yaptırılacaktır

DİYARBAKIR MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065453
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/495667
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Plankote, 1/50 Röleve Proje (Mevcut Kazan Dairesi), 1/50 Röleve Proje (Karargah Binası), Uygulama Projesi 1/50 Detay Projeleri, 3 Takım Orijinal Proje-CD, Metraj, Keşif, Zemin Etüdü, Teknik Şartname Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DİYARBAKIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI


DİYARBAKIR TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞINDA BULUNAN 1986-ISM-BET-048, 2016-ISM-BET-081 ALBÜM NUMARALI İKİ ADET TESHİN MERKEZİ VE 1973-FRN-BET-057 ALBÜM NUMARALI BİR ADET EKMEK FIRINININ DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 1875-KRG-KAR-043 ALBÜM NUMARALI KARARGÂH BİNASININ DIŞ CEPHESİNDE BULUNAN ELEKTRİK HATTININ BİNA İÇERİSİNE TAŞINMASINA İLİŞKİN HİZMET PROJESİ YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/495667

1-İdarenin
a) Adı : MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : KOOPERATİFLER MAH.KIŞLA CAD.NO:14 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122237616 - 4122248261
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : DİYARBAKIR TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞINDA BULUNAN 1986-ISM-BET-048, 2016-ISM-BET-081 ALBÜM NUMARALI İKİ ADET TESHİN MERKEZİ VE 1973-FRN-BET-057 ALBÜM NUMARALI BİR ADET EKMEK FIRINININ DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 1875-KRG-KAR-043 ALBÜM NUMARALI KARARGÂH BİNASININ DIŞ CEPHESİNDE BULUNAN ELEKTRİK HATTININ BİNA İÇERİSİNE TAŞINMASINA İLİŞKİN HİZMET PROJESİ YAPIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Plankote, 1/50 Röleve Proje (Mevcut Kazan Dairesi), 1/50 Röleve Proje (Karargah Binası), Uygulama Projesi 1/50 Detay Projeleri, 3 Takım Orijinal Proje-CD, Metraj, Keşif, Zemin Etüdü, Teknik Şartname
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİYARBAKIR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Doğalgaz Avan Uygulama veya Kesin Projesi Hazırlamış Olmak. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak ihale komisyonu tarafından istenmesi durumunda ihale komisyonunca verilen süre içerisinde ihale komisyonuna sunmak üzere gerekli tedbirler ihale öncesinde alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR