ERZURUM İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Dönüşüm ve bakım onarım işleri yaptırılacaktır

ERZURUM İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201186
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/394719
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin yüklenici nam ve hesabına tamamlatılması kapsamında; 3 adet kazan dairesi, WC-Duş kısmı ve yıkılan binaya ait inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı işleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DAMAL HBLKMRK KAZAN D İPT EDİLEREK 114 ALB NOLU BİNANIN ISI MRK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, ISI HAT YAP, ER PAV BİNASI WC-DUŞ ONR İLE DOĞRUYOL VE YURTBEKLER HD KRK KAZAN DAİRE BKM ONR, İŞİNİN GEÇİCİ KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILMASI

İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI ERZURUM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

DAMAL HBLKMRK KAZAN D İPT EDİLEREK 114 ALB NOLU BİNANIN ISI MRK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, ISI HAT YAP, ER PAV BİNASI WC-DUŞ ONR İLE DOĞRUYOL VE YURTBEKLER HD KRK KAZAN DAİRE BKM ONR, İŞİNİN GEÇİCİ KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/394719

1-İdarenin
a) Adı : İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI ERZURUM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : MSB ERZURUM INSAAT EMLAK BÖLGE BASKANLIGI SUBAY ORDUEVI YANI 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422353271 - 4422350013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : DAMAL HBLKMRK KAZAN D İPT EDİLEREK 114 ALB NOLU BİNANIN ISI MRK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, ISI HAT YAP, ER PAV BİNASI WC-DUŞ ONR İLE DOĞRUYOL VE YURTBEKLER HD KRK KAZAN DAİRE BKM ONR, İŞİNİN GEÇİCİ KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin yüklenici nam ve hesabına tamamlatılması kapsamında; 3 adet kazan dairesi, WC-Duş kısmı ve yıkılan binaya ait inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DAMAL-YURTBEKLER-DOĞRUYOL/ARDAHAN
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
C II GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR