DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Diyarbakır Surlarında restorasyon yaptırılacak

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01172146
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR YENİGÜN 13.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/283267
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 1 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı yapı restorasyonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR SURLARI 21-22 NOLU BURÇLAR ACİL MÜDAHALE VE 32-33, 41-42 NOLU BURÇLAR RESTORASYON İŞİ uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası : 2020/283267

1- İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mahallesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 0 412 229 48 80 Faks: 0 412 224 41 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : 1 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı yapı restorasyonu
b) Yapılacağı yer : Merkez / Diyarbakır
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat: 10:00

4. - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 - Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.10 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel
İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Mimar 5 yıl mesleki deneyim
2 Şantiye Mimar 5 yıl mesleki deneyim
2 Şantiye İnşaat Mühendisi 5 yıl mesleki deneyim

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I grubu işlerden, "Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon uygulamaları" işleri kabul edilecektir.İş deneyimi olarak verilen işin; 2863 sayılı yasa ile kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmüş restorasyon veya revize restorasyon projesi kararının onaylı sureti iş deneyimi ekinde verilecektir. Koruma Bölge Kurulu Kararı verilmediği durumda teklif geçersiz sayılacaktır.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adresinden] satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Teknik personellerin yanı sıra restorasyon konusunda uzman mimar ve inşaat mühendisi idarece uygun görülecek sayıda ve nitelikte danışman çalıştırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR