ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü ihale ilanı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995277
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/3
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Hazırlık Okulu Ek Binası (C Blok) - Fakülteler 2.Grup Yapılar A Blok (Hukuk Fakültesi ve Anfiler) – B Blok (Mimarlık Fakültesi) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi” Ayrıntılı bilgiye www.cankaya.edu.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790 Etimesgut/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası Senato Toplantı Salonu Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:4 06790 Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Hazırlık Okulu Ek Binası (C Blok) - Fakülteler 2.Grup Yapılar A Blok (Hukuk Fakültesi ve Anfiler) – B Blok (Mimarlık Fakültesi) Yapım İşi” Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale numarası : 2019/3

1-İdarenin
a) Adresi : Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 233 10 90 Faks: 0 312 233 10 21

c) Elektronik posta adresi : donatim@cankaya.edu.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :www.cankaya.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Hazırlık Okulu Ek Binası (C Blok) - Fakülteler 2.Grup Yapılar A Blok (Hukuk Fakültesi ve Anfiler) – B Blok (Mimarlık Fakültesi) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşiAyrıntılı bilgiye www.cankaya.edu.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790 Etimesgut/ANKARA

c) Süresi : Yer Tesliminden İtibaren 420 (Dörtyüzyirmi) Takvim Günü

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası Senato Toplantı Salonu Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:4 06790 Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 Perşembe Günü, Saat 10:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu. Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son dört yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son dört yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son dört yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. İş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5 i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5 i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5 i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son dört yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son dört yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın, üç önceki yılın ve dört önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde bu işte değerlendirilecek benzer işler olarak resmi gazete yapım işleri iş grupları tebliğinde yer alan V. sınıf A ve B grup yapılar, yüksek okul, üniversite, kampüs

yapılarının iş bitirme belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Mezuniyet belgeleri, diplomalar, iş denetleme ve yönetme belgeleri iş deneyim belgesi yerine kullanılmaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların idarece belirlenen sınır değere yakın en düşük olanıdır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi TR240001500158001007983740 İBAN numaralı hesabına 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) yatırılması kaydıyla Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı Donatım Müdürlüğü Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 06790, Etimesgut/ANKARA adresinden alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı Donatım Müdürlüğü Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR