DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BALIKESİR

Dere taşkın kontrol inşaatı yaptırılacaktır

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BALIKESİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909870
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

LAPSEKİ 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/621424
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YURT DERESİ 1181,16 M ISLAH İNŞAATI ULUBAY DERESİ 1280,11 M ISLAH İNŞAATI KARAPINAR DERESİ 988,97 M ISLAH İNŞAATI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale tarih ve saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mah. Bandırma Cad. No:5 PK:10020 - Karesi/BALIKESİR / DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü - BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE - LÂPSEKİ İLÇE MERKEZİ KARAPINAR, YURT VE ULUBAY DERELERİ TAŞKIN KONTROL İNŞAATI
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


ÇANAKKALE - LÂPSEKİ İLÇE MERKEZİ KARAPINAR, YURT VE ULUBAY DERELERİ TAŞKIN KONTROL İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/621424

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESI İNÖNÜ BULVARI BANDIRMA CADDESI NO:55 10020 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662417210 - 2662438124
c) Elektronik Posta Adresi : dsi25@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : YURT DERESİ 1181,16 M ISLAH İNŞAATI
ULUBAY DERESİ 1280,11 M ISLAH İNŞAATI
KARAPINAR DERESİ 988,97 M ISLAH İNŞAATI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ATATÜRK MAHALLESI BANDIRMA CADDESI NO:55 PK:10020 - KARESİ / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE AIX. GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. DEĞERLENDİRME “FİYAT” İLE “KALİTE NİTELİK” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.
A.1. FİYAT PUANI (FP) (60 PUAN)
FİYAT PUANLAMASI 60 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI SAHİBİ İSTEKLİ 60 PUAN ALACAK OLUP, DİĞER İSTEKLİLERE AİT TEKLİF PUANLARI; FP = (FMİN / F) X 60 FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR. HESAP SONUCU BULUNAN FP (FİYAT PUANI) DEĞERİ VİRGÜLDEN SONRA EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANACAKTIR. BU FORMÜLDE;
FP: İSTEKLİNİN FİYAT PUANI,
FMİN: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDAN SONRA GEÇERLİ TEKLİFLER İÇİNDEN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI,
F: İSTEKLİNİN TEKLİF ETTİĞİ FİYATI İFADE EDER.

A.2. KALİTE NİTELİK PUANI (KNP) (40 PUAN)
GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER İÇİN YAPILACAK OLAN KALİTE NİTELİK PUANLAMASI 40 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP PUANLAMADA KULLANILACAK İŞ KALEMLERİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. PUANLAMADA KULLANILAN HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN İSTEKLİNİN TEKLİF ETTİĞİ FİYATIN; İSTEKLİNİN TOPLAM TEKLİF FİYATINA OLAN ORANI (Y) HESAPLANACAK VE BU ORANA GÖRE TABLODA BELİRTİLEN PUANLAR VERİLECEKTİR. YAPILAN TÜM HESAPLARDA BULUNAN DEĞERLER VİRGÜLDEN SONRA EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANACAKTIR.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
ÇLD.2018.BTN-1 İş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 150 TL,
İsteklinin teklif fiyatı ( F) : 1000 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100 = (150/1000) *100 = % 15
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 12,00 'den fazla olduğu için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
İş Kalemi
No
İş Kaleminin Adı İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (Y) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KTP)
ÇLD.2018.DVR-1 Çimento Harcı Kullanılarak Kargir Duvar İnşaatı Yapılması % 41 (eşit) ile 51(eşit) ve arasında ise 19,00
ÇLD.2018.BTN-1 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta ve Mukavemette Beton veya B.arme Betonu Yapılması % 7 (eşit) ile 12(eşit) ve arasında ise 7,00
ÇLD.2018.KAZI-1 Her Sınıfta ve Her Derinlikte Kazı Yapılması, Kazının Depoya veya Dolguya Konulması % 5 (eşit) ile 9(eşit) ve arasında ise 6,00
ÇLD.2018.DOL-1 İdarenin İstediği Evsafta Dolgu Yapılması, Sulanması ve Sıkıştırması % 5 (eşit) ile 9(eşit) ve arasında ise 6,00
ÇLD.2018.DMR-1 S420a Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması % 0,5 (eşit) ile 3(eşit) ve arasında ise 2,00
TOPLAM KALİTE NİTELİK PUANI 40,00


A.3. TOPLAM PUAN (TP)
TOPLAM PUAN, FİYAT PUANI İLE FİYAT DIŞI UNSUR PUANLARININ TOPLAMIDIR.
TP= FP + KNP
B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF, TOPLAM PUANI EN YÜKSEK OLAN İSTEKLİYE AİT TEKLİF BEDELİDİR.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

16 TEMMUZ 2015 TARİHLİ VE 29418 SAYILI RESMÎ GAZETE İLAN OLUNDUĞU ÜZERE: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE İHALE EDİLECEK OLAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NE GÖRE (A) ALT YAPI İŞLERİ GRUBUNDAKİ YAPIM İHALELERİNDE, KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ'NİN 45.1.1.2. MADDESİ GEREĞİNCE, AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABINDA KULLANILAN "N" KATSAYISI "1,00" OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR