ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Daire onarımı ve balkon camla kaplama işleri yaptırılacaktır

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/521419
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 51 (elli bir) adet iş kaleminden oluşan “Kumbaşı Orman Lojmanlarının B Blokunun Bodrum Katı Dairesinin Büyük Onarımı ile A, B ve C Bloklarındaki Dairelerin Balkonlarının Camla Kapatılması Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu Orman İşletme Müdürlüğünün “Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı” mahallinde yer alan “Kumbaşı Orman Lojmanları”nda yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
105 iç kapı no.lu Müdür Yardımcısı Odası veya 111 iç kapı no.lu İhale Servisi Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DAİRE BÜYÜK ONARIMI İLE DAİRELERİN BALKONLARININ CAMLA KAPATILMASI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Kumbaşı Orman Lojmanlarının B Blokunun Bodrum Katı Dairesinin Büyük Onarımı ile A, B ve C Bloklarındaki Dairelerin Balkonlarının Camla Kapatılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/521419

1- İdarenin:
a) Adı: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası: +90 452 237 02 26 (Santral) - +90 452 237 02 25 (Muhasebe Servisi)
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin:
a) Adı: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Kumbaşı Orman Lojmanlarının B Blokunun Bodrum Katı Dairesinin Büyük Onarımı ile A, B ve C Bloklarındaki Dairelerin Balkonlarının Camla Kapatılması Yapım İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı: Toplam 51 (elli bir) adet iş kaleminden oluşan “Kumbaşı Orman Lojmanlarının B Blokunun Bodrum Katı Dairesinin Büyük Onarımı ile A, B ve C Bloklarındaki Dairelerin Balkonlarının Camla Kapatılması Yapım İşi" imalatlarının ve işlerinin yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı / teslim edileceği yer: Ordu Orman İşletme Müdürlüğünün “Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı” mahallinde yer alan “Kumbaşı Orman Lojmanları”nda yapılacaktır.
ç) Süresi / teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 105 iç kapı no.lu Müdür Yardımcısı Odası veya 111 iç kapı no.lu İhale Servisi Odası

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte olan ve de ilgili tebliğin Ek-1'inde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki “(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ" ana başlığı altındaki; "III. GRUP: BİNA İŞLERİ" ihale konusu işlere (Apartman Dairesi Büyük Onarımı ile Daire Balkonlarının Camla Kapatılması Yapım İşlerine) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan İnşaat Mühendislerinin ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Mimarların geçerli diplomaları veya mezuniyet belgeleri ihale konusu işlere denk benzer iş olarak dikkate alınacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR