ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grupları ve kauçuk zemin alınacaktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816162
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 02.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/272823
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Adet oyun grubu ,17 adet oyun grubu elemanı,13 Adet salıncak,13 Adet tahterevalli,17 Adet dönence,12 Takım spor aleti,6500 m2 kauçuk alımı -Mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Reşadiye mah. Omurtak cad.no:139 Çorlu Tekirdağ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE KAUÇUK ZEMİN SATIN ALINACAKTIR

ÇORLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grupları ve Kauçuk Zemin Alımı, Yerine Montaj ve Zemin Kaplaması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/272823

1-İdarenin
a) Adresi : REŞADİYE MAHALLESİ OMURTAK CAD.CUMHURİYET MEYDANI 139 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826847571 - 2826847571
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahcelermudurlugu@corlu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Adet oyun grubu ,17 adet oyun grubu elemanı,13 Adet salıncak,13 Adet tahterevalli,17 Adet dönence,12 Takım spor aleti,6500 m2 kauçuk alımı -Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Tesislerine ve idarece belirlenecek park alanlarına nakliye (indirme , bindirme) ve montaj dahil teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (Bir) takvim günü içinde işe başlanarak 120 (yüz yirmi) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Reşadiye mah. Omurtak cad.no:139 Çorlu Tekirdağ
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34 modellerinde tanımlanan Çocuk Oyun Grupları ve Fitness aletlerinde her bir model için ayrı ayrı onaylı “TSE Oyun Alanı Elemanları Model Bilgilendirmesi Ek Formu” (Model Bazlı TSE Belgesi) teklif dosyasında bulunacaktır.
İsteklilerce teklif edilecek ürünleri TSE EN 1176-1,2,3,4,5,6 TS EN 16630, TS EN 1177, TS 12427 (Hizmet Yeterlilik Belgesi) standartlarına uygun olacak ve bu belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. İhaleye katılacak firmalar Teknik Şartnamenin MODEL 15 Oyun Grubu aksamında belirtilen POLİETİLEN İKİ YÖNLÜ KAVİSLİ PARÇALI KAYDIRAK h:150 cm, MODEL 31 Oyun Grubu aksamında belirtilen POLİETİLEN SPİRAL KAYDIRAK h:150 cm, POLİETİLEN DALGALI KAYDIRAK h:150 cm ve Halatlı Oyun Gruplarının aksamında belirtilen Ø 16 mm. çapında ÖRGÜ HALAT kesitini (en az 30 cm ) ihale tarihinden önce birer adet İdarenin belirleyeceği yere teslim edecektir.
İstekli olabilecek firmalar; ihale tarihinden en geç bir (1) iş günü önce saat 12:00 ye kadar idareye montajı yapılan numunelerle ilgili yazılı başvuru yapacaktır.Yapılan başvurular sonrası kontrol görevlilerince yapılan kontrol sonucu, teknik şartnameye uygun olan numuneler için “Numune Uygunluk Belgesi” idaremizce düzenlenip istekli olabilecek firmaya verilecektir.
İstekli idareden alacağı “Numune Uygunluk Belgesini” teklif zarfında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı Numune Uygunluk Belgesini teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
2.İhale Komisyonu, numuneler üzerinde inceleme yapacak olup, teknik şartnamede tanımlanmış olan ürün niteliklerinin ürün üzerinde bulunup bulunmadığı, içeriğinde nitelikleri ihtiva edip etmediği hakkında numune alma, analiz ettirme hakkına sahiptir. Komisyon uygun gördüğü takdirde bu hakkını kullanabilecektir.
3.Numuneler komisyon tarafından değerlendirilecektir.
4.Numuneler analiz amaçlı olarak kesilebilecek, parça alınabilecek olacağından istekli meydana gelebilecek deformasyondan dolayı İdareden hiçbir hak talep edemeyecektir.
5.Sözleşme imzalanana kadar teslim edilene bütün numuneler idarede kalacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çocuk Oyun Grupları, Kondisyon Aletleri veya Kauçuk Zemin Kaplama Malzemeleri Alımını içeren benzer işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Reşadiye Mah. Omurtak cad.no:139 Çorlu Tekirdağ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Reşadiye mah. Omurtak cad.no:139 Çorlu Tekirdağ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR