KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grubu ile açık alan spor aletleri ve karo kauçuk temini ve montajı yaptırılacaktır

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090941
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/612654
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU İLE 4 ADET AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE 2808 m2 KARO KAUÇUK TEMİNİ VE MONTAJININ YAPIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Kaş
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANDİFLİ MAHALLESİ HALK KONUTLARI SOKAK BELEDİYE EK HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK NO: 15 KAŞ / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUBU İLE AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KARO KAUÇUK SATIN ALINACAKTIR

KAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU İLE AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KARO KAUÇUK TEMİNİ VE MONTAJININ YAPIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/612654
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO: 18 07580 KAŞ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428361020 - 2428361030
c) Elektronik Posta Adresi : info@kas.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU İLE 4 ADET AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE 2808 m2 KARO KAUÇUK TEMİNİ VE MONTAJININ YAPIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEKNİK ŞARTNAME ' NİN B MADDESİNDE BELİRTİLEN MAHALLELERE NAKLİYESİNİN YAPILARAK MONTAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANDİFLİ MAHALLESİ HALK KONUTLARI SOKAK BELEDİYE EK HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK NO: 15 KAŞ / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici, işin kabulünden itibaren tüm malzemeler ve montajından 24 ay süreyle garantisinden sorumlu olacaktır. Yüklenicinin tabi olduğu garanti süresi içinde kusurlu bulunan malzemeler, masrafları kendisine ait olmak üzere, yüklenici tarafından değiştirilecektir. Bu şekilde değiştirilen malzemeler de aynen yukarıdaki garanti koşullarını taşıyacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Modeller için istenilen kalite belgeleri şunlardır:
1-TS EN 1176-1 (TÜRKAK ONAYLI) ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
2-TS EN 1176-2 (TÜRKAK ONAYLI) ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
3-TS EN 1176-3 (TÜRKAK ONAYLI) ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
4-TS EN 1176-6 (TÜRKAK ONAYLI) ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
5-TS 12427 (TÜRKAK ONAYLI) (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )
6-ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 1.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacaktır. Bu poliçe garanti süresince yenilenecektir.
7-İstekli firma ihale aşamasında her ürüne ait MODEL BAZINDA TSE belgelerini(TÜRKAK ONAYLI) idareye ibraz etmek zorundadır. TÜRKAK tarafından akredite yetkisi verilmiş kuruluş tarafından TSE kontrolü ve raporu için gereken süre ihale süresine dahildir. Türkak onaylı kurumlar veya eşdeğer uluslararası muadilleri standartlarına sahip olacaklar ve bu standartlar teklifler ile birlikte verilecektir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Montaj işleri tamamlandıktan sonra idarenin belirleyeceği en az 5 oyun grubu (idarenin talebi doğrultusunda gerektiğinde ise tamamı) , TSE uzmanı tarafından kontrol ettirilecektir. Tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Enstitünün yapacağı denetim sonrasında oyun grubları hakkedişe dahil edilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale kapsamında istenilen malların kataloglarının ihale teklif zarfında sunulması gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aletleri ve Park Elemanları Temini ve Montajına Yönelik İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Mehmet Ali GÜÇLÜ
Destek Hizmetleri Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR