TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Çevre düzenleme ve restorasyon işi yaptırılacaktır

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049379
Şehir : Trabzon / Çaykara
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/434984
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu
İşin Yapılacağı Yer
:
Trabzon İli Çaykara İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon İli Ortahisar İlçesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANMURAT ŞEHİTLİĞİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE RESTORASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2019/434984
İşin Adı : Sultanmurat Şehitliği Çevre Düzenlemesi Ve Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 61040
b) Telefon ve faks numarası : 4622244101 - 4623214104
c) Elektronik posta adresi : trabzon.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu
b) Yapılacağı Yer : Trabzon İli Çaykara İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 5 TG İçerisinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer Tesliminden İtibaren 700 TG dür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Trabzon İli Ortahisar İlçesi
b) Tarihi ve saati : 01.10.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.ç) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.f) İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 -

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. 1 Adet Şantiye Şefi Mimar 3 Yıl Deneyimli
1 Adet Kontrol Müh. İnş. Müh. -
1 Adet Kontrol Müh. Makine Müh. -
1 Adet Kontrol Müh. Elektrik Müh. -

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak ‘‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca tescilli eski eser niteliğindeki yapıların onarımı ve/veya restorasyonu, restitüsyonu uygulama işleri ’’ne ait iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.1.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji Koordinasyon Müdürlüğü Muhasebe Biriminden (Ziraat Bankası – Gülbaharhatun Şubesi TR550001001549672788185004 ANA HESAP) satın alınabilir.7.2. ihaleye teklif verecek olanların, kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Cad. Hükümet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimi Kat:3 61040 ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR