ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Çevre düzenleme işleri yaptırılacaktır

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978428
Şehir : Mardin
Yayınlandığı Gazeteler

MARDİN HABER 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/169935
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
218 İş Kaleminden Oluşan Yerleşke Çevre Düzenleme İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(AKM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/169935

1-İdarenin
a) Adresi : MAÜ Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Diyarbakir Yolu Üzeri 5.km 47100 Yenişehir ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822134002-482 212 12 93 - 4822135007
c) Elektronik Posta Adresi : yidb@artuklu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 218 İş Kaleminden Oluşan Yerleşke Çevre Düzenleme İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(AKM)
b) Tarihi ve saati : 03.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ
XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A-Değerlendirme “teklif fiyatı puanlaması”, “dengeli teklif puanlaması “,“teknik değer nitelik puanlaması” “kalite nitelik” ve “kapasite durum puanlaması” olmak üzere dört kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (40 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2.Dengeli Teklif puanlaması (40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilecektir.

GRUP PUAN
1 MAÜP5 4
2 MAÜP29 3
3 MAÜY-04//A2 3
4 Y.15.014/4A 3
5 MAÜP9 2
6 KGM/15.010/B 2
7 Y.ÖZEL.09 2
8 MAÜPSH 1
9 İNŞ..ÖF.067 1
10 KGM/15.113/K-1 1
11 MAÜP15 1
12 MAÜY-01 1
13 MAÜY- 03 1
14 İNŞ..ÖF.066 1
15 MAÜY-04/A3 1
16 MAÜP21 1
17 İŞ GRUBU -1 4
18 İŞ GRUBU -2 4
19 İŞ GRUBU -3 2
20 İŞ GRUBU -4 2
TOPLAM 40


İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri ;
KGM/37.030,MAÜP42,MAÜP7,MAÜP43,MAÜP28,MAÜP40,MAÜP22,MAÜP23,MAÜP4,MAÜP25,KGM/37.008,MAÜP10,Y.Ozel.2,MAÜP24,MAÜP30,MAÜP33,MAÜY-05,MAÜP48,MAÜP46,MAÜP35,
KGM/37.092/1,KGM/37.006,MAÜP39,MAÜP38,MAÜP11,MAÜP17,MAÜP34,MAÜP41,MAÜP8,
MAÜP49,MAÜP12,KGM/51.106/B,Y.Ozel.7,MAÜP20,MAÜP32,MAÜP19,MAÜP16,MAÜP31,MAÜP37,
MAÜP44,KGM/37.009/K,MAÜP47,MAÜP3,KGM/37.040/K-1,MAÜP13,MAÜP14,3901.15,MAÜP1,
Y.Ozel.5,MAÜP18,KGM/37.007/K,KGM/37.020/K-1,MAÜP6,KGM/37.010/K-1,3901.13,MAÜP26
İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri ;
SOYUNMA ODASI İNŞ,SR.02,MSB.690,SR.01,İNŞ.FA..10,KGM/15.122/K,İNŞ.S02,Y.19.085/028,
İNŞ.ÖF.07,Y.15.140/10,Y.23.014,17.120,Y.15.018/4A,15.140/İB-6C,İNŞ.S01,MSB.689/A,Y.16.050/13,
Y.Ozel.6,Y.16.050/16,MSB.686,Y.17.031/A,M-ZL-5,İNŞ.FA.43,Y.21.001/03,Y.26.007/306A,
Y.19.085/021,KGM/15.102/K-1,İNŞ.FA..63,İNŞ.FA..65,İNŞ.FA..64,MAÜY—02,Y.15.001/1A,Y.27.585,
KGM/37.016/K,Y.25.004/06,KGM/4407,Y.27.581,KGM/60.220,Y.17.136,İNŞ.FA.57/2,Y.15.006/1A,
KGM/3605/A2,19.095/İB-2,İNŞ.FA..19,Y.26.007/304B,18.500/İB-11,İNŞ.FA..38,KGM/4358,
Y.27.101/02,KGM/60.200,Y.23.167,İNŞ.FA.57/1,Y.15.140/06,Y.27.501/08,KHANLZ01,KGM/4393,
Y.18.461/041,Y.17.301/03,14.1714/1,12.2195/2-1,Y.18.462/031,KGM/4377,23.256/02,KGM/60.207,
KGM/15.142,12.220301,12.21911/1,12.21921/1,14.001,12.220302,23.255/İB-7,KGM/4365,12.220305,
KGM/4366,12.21941,KGM/70.054,KGM/9001,Y.23.176
İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri ;
MAÜS2,SOYUNMA ODASI MEK,129-101,204-814,129-151,204-816,MAÜS1,MAÜS5,MAÜS4,
204-813,MAÜS3,210-633,204-811,204-812,MAÜS10,204-817,MAÜS9,210-628,MAÜS8,MAÜS7,
129-401,MAÜS6,129-403,210-626,210-634
İş Grubu 4’ü oluşturan iş kalemleri ;
ÖZEL-2,ÖZEL-7,727-520,ÖZEL-6,ÖZEL-1,ÖZEL-4,ÖZEL-3,704-105,727-526,727-707,ÖZEL- 5,
742-1106,727-513,717-404,727-506,727-525,727-539,742-1151,791-503,717-402,782-100,718-507,
727-524,736-304,727-527,791-502,727-706,718-400,793-102,736-302,724-606,724-601,724-605,
983-102,727-701,791-311,833-733,791-317,736-301,734-401,724-707,724-706,734-300


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Dengeli teklif puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik değer nitelik puanlaması(10 PUAN)
Teknik değer nitelik puanlaması 10 tam puan üzerinden yapılacaktır.
İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi içinde veya aynı idari şartnamede belirtilen iş deneyim grubunda ayrıca sunacağı İş bitirme belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen peyzaj veya çevre düzenleme işi % veya alanlar üzerinden puanlamaya esas olacaktır . Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş toplam tutarının (GTT) isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
GTT / TF Oranı (%) veya peyzaj alanı Puan
GTT / TF ≥ 50 % veya 50.000m²ve üstü 10 puan
40 % ≤ GTT / TF < 50 % veya 40.000m²ve 50.000m² arası 8 puan
30 % ≤ GTT / TF < 40 % veya 30.000m²ve 40.000m² arası 6 puan
20 % ≤ GTT / TF < 30 % veya 20.000m²ve 30.000m² arası 4 puan
GTT / TF < 20 % veya 20.000m² ye kadar 2 puan

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda peyzaj veya çevre düzenleme işi için alan veya yüzdelik oranlar iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
Örnek:
Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı (Ortaklık oranı % 70) 10 10x0,70= 7,00 puan
B Ortağı (Ortaklık oranı % 30) 8 8x0,30= 2,40 puan
Toplam Puan A+B = 7+2.4=9.4
A.4. Kapasite Durum Puanı(5 PUAN)
İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin %50’sinden fazla olan AXVIII grubu iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
*A.3.te sunulan ek iş deneyim belgesi hariç.
*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.
Bitirdiği AXVIII grubu iş Puan
0 İse 0
1 Ve fazlası İse 5 puan alacaklardır.
A.5. Kalite Nitelik Puanlaması (5 PUAN)
İş ortaklığı puanlaması
İş ortaklığı puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır.
İş ortaklığı kurmadan teklif veren istekliye 5 puan, iş ortaklığını iki ortaktan oluşturan istekliye 2 puan verilecek olup, ikiden fazla ortaktan oluşan iş ortaklıklarına puan verilmeyecektir.
A.6. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı, dengeli teklif puanı, teknik değer nitelik puanı, kalite nitelik puanıve kapasite durum puanının toplamıdır.
A.6. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(AKM)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR