GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çevre düzenleme işi yaptırılacaktır

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940948
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Semt-Mahalle : PAZARCI MAH. / GAZİPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/49131
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
700 METRE UZUNLUĞUNDAKİ SU KEMERLERİNDE KONSOLİDASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMASI YAPILMASI
İşin Yapılacağı Yer
:
PAZARCI MAHALLESİ GAZİPAŞA ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI CUMHURİYET MEYDANI GAZİPAŞA
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELİNUS ANTİK KENTİ SU KEMERLERİ KONSOLİDASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

GAZİPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/49131
İşin Adı : Selinus Antik Kenti Su Kemerleri Konsolidasyon Ve Çevre Düzenleme Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI 1 07900
b) Telefon ve faks numarası : 2425721013 - 2425723036
c) Elektronik posta adresi : fenisleri@gazipasa.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.gazipasa.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 700 METRE UZUNLUĞUNDAKİ SU KEMERLERİNDE KONSOLİDASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMASI YAPILMASI
b) Yapılacağı Yer : PAZARCI MAHALLESİ GAZİPAŞA ANTALYA
c) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BEŞ (5) GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANILACAKTIR
ç) İşin süresi : 180 (YÜZ SEKSEN) TAKVİM GÜNÜ
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI CUMHURİYET MEYDANI GAZİPAŞA
b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif bedelinin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/I GRUBU İŞLER BENZER İŞLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir
5. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
6. Bu ihalede, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
7. Teklif geçerlilik süresi 30 (OTUZ) takvim günüdür
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9. Tekliflerin değerlendirilmesinde İdari Şartnamede belirtilen yöntemle hesaplanan aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca uygun teklif olarak belirlenir


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR