GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cephe düzenleme işi yapılacaktır

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00830411
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/322763
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
138 m uzunluk üzerinde cephe düzenleme
İşin Yapılacağı Yer
:
Gaziantep
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEPHE DÜZENLEME İŞİ YAPILACAKTIR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İhale Kayıt Numarası : 2018/322763
İşin Adı : Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Cephe Düzenleme Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü 4734 - 3-İ
1 - İdarenin
a) Adresi : Incilipinar Mah. Yusuf Erin Cad. No: 4 27090 Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111293
c) Elektronik posta adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.gaziantep-bld.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 138 m uzunluk üzerinde cephe düzenleme
b) Yapılacağı Yer : Gaziantep
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : 180 (Yüzseksen) gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2018 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
g) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
ı) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu,Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içinde bulunmadığıma dair” İhale dokümanı ekinde Verilen standart form taahhütnamenin noterce onaylatılıp sunulması gerekmektedir.
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. İhalelerde aday veya isteklilerden;
4.3.1 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.3.2 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.
4.3.3 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.
4.3.4 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.
4.3.5 Bu işin başarılabilmesi için aşağıda adet ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel ile teknik personele ilişkin taahhütnameler idareye sunulacaktır. İhale üzerine kalan isteklinin taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunmak zorundadır.
a) Anahtar Teknik Personel Listesi:
Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
b) Taahhüt Teknik Personel Listesi:

Adet Pozisyon Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 İnşaat Mühendisi veya Mimar En az 5 yıl deneyimli
1 Makine Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli


4.3.6- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4.7. Bu ihalede benzer iş olarak 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/I Grubu işler kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esası dikkate alınarak belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. . İhale dokümanını ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin 13.07.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR