TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Cami restorasyonu yaptırılacaktır

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136192
Şehir : Trabzon / Of
Semt-Mahalle : SIRAAĞAÇ MAH. / OF
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 25.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OF HAVADİS 25.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/91911
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Cami Restorasyonu İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Of/TRABZON
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülbaharhatun Mah. Trabzon Valiliği Hükümet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu C/Blok Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Of İlçesi Sıraağaç Mahallesindeki Tescilli Caminin Restorasyon Yapılması İşi
Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı


Of İlçesi Sıraağaç Mahallesindeki Tescilli Caminin Restorasyon Yapılması İşi uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2020/91911
1 – İdarenin
a) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Cad. Hükümet Konağı Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 0462 321 41 02/03-0462 321 41 04
c) Elektronik posta adresi : Trabzon.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Cami Restorasyonu İşi
b) Yapılacağı yer : OF/TRABZON
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gülbaharhatun Mah. Trabzon Valiliği Hükümet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu C/Blok Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Tarihi ve saati :09.03.2020- 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde belirtilen yeterlilik belgeleri
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 -
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.

Şantiye Şefi Mimar 5 yıl deneyimli (Restorasyon alanında)
Kontrol Müh. İnşaat Müh. 3 yıl deneyimli
Kontrol Müh. Elektrik Müh. 3 yıl deneyimli


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve onarımlarına dair 660 sayılı ilke kararı ile tescilli kültür varlığı eserlerin bu ilke kararı doğrultusunda yapılan restorasyon (esaslı onarım) işleri (Kale, tabya, hisar, burç, köprü, sur, mağara, ören yeri, höyük, teşhir tanzim, çevre düzenlemesi, dini mimarlık örneği, sokak sağlıklaştırması, basit onarımlar hariç) sivil mimarlık örneği” kabul edilecektir. İstekliler, iş deneyim belgesinin ekinde eserin tescilli olduğuna dair belgeyi sunacaklardır. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hakkediş raporları sunulacaktır” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji Koordinasyon Müdürlüğü Muhasebe Biriminden (Ziraat Bankası – Gülbaharhatun Şubesi TR550001001549672788185004 ANA HESAP) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dökümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Cad. Hükümet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimi Kat:3 61040 ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR