BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi kıyı koruma işleri yaptırılacaktır

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993549
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/215539
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli Muhtelif Kıyı ve Plajlarda sosyal tesis, sahil kıyı ve plaj düzenlemelerinde bozulmuş olan imalatların onarımına ilişkin 76 kalem İnşaat, elektrik tesisatı , peyzaj işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa İli, Gemlik, Mudanya, Karacabey, İznik, Orhangazi İlçeleri ve İdarenin lüzumlu görmesi halinde diğer ilçelerde.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI KORUMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR


Bursa İli, Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/215539
1-İdarenin
a) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16240 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bursa İli Muhtelif Kıyı ve Plajlarda sosyal tesis, sahil kıyı ve plaj düzenlemelerinde bozulmuş olan imalatların onarımına ilişkin 76 kalem İnşaat, elektrik tesisatı , peyzaj işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İli, Gemlik, Mudanya, Karacabey, İznik, Orhangazi İlçeleri ve İdarenin lüzumlu görmesi halinde diğer ilçelerde.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/XVIII grubu işler ve A/XVIII grubuna ilişkin güçlendirme, onarım ve ikmal işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ve “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP= (TFminx60)/TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP : Teklif puanı
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF : İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.No İş Kalemi/İş Grubu Teklif Oranı Min. Teklif Oranı Maks. İdari Şartnamede Belirlenen İş Kalemi Puanı
1 İNŞ030 %11,52 %21,39 5,00
2 PEY01 %6,53 %12,12 3,00
3 İNŞ014 %3,90 %5,86 2,00
4 PEY04 %3,88 %5,82 2,00
5 İNŞ015 %3,84 %5,75 2,00
6 İNŞ010 %3,68 %5,51 2,00
7 PEY02 %2,77 %5,15 1,00
8 İNŞ022 %3,04 %4,56 1,00
9 İNŞ029 %2,82 %4,23 1,00
10 İNŞ013 %2,63 %3,95 1,00
11 İNŞ008 %2,43 %3,64 1,00
12 PEY03 %2,42 %3,62 1,00
13 İNŞ009 %2,20 %3,30 1,00
14 İNŞ005 %1,58 %2,94 1,00
15 İNŞ004 %1,58 %2,93 1,00
16 İNŞ032 %1,58 %2,93 1,00
17 İNŞ033 %1,52 %2,83 1,00
18 İNŞ026 %1,46 %2,71 1,00
19 İNŞ017 %1,27 %2,37 1,00
20 İNŞ011 %1,21 %2,24 1,00
21 İNŞ007 %0,91 %1,68 1,00
22 İNŞ020 %0,89 %1,66 1,00
23 İNŞ001 %0,87 %1,61 1,00
24 İNŞ003 %0,73 %1,36 1,00
25 İNŞ031 %0,72 %1,34 1,00
26 İNŞ002 %0,70 %1,29 1,00
27 İNŞ028 %0,69 %1,28 1,00
28 İNŞ006 %0,68 %1,26 1,00
29 İNŞ012 %0,62 %1,16 1,00
30 İNŞ025 %0,62 %1,15 1,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlar aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılacaktır. Teklif oranları virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.(Örneğin %0,00).
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.


A.3. Toplam puan: TTP =TP+KTP
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
Bu formülde;
TTP: İsteklinin toplam puanını
TP: Teklif puanı
KTP: Kalite ve teknik değer nitelik puanını ifade eder.

A.4.Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
Not: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli hesaplanırken yuvarlama yapılacak ve isteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR