ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Boztepe sulaması cazibeli hat sayaç, sanat yapıları yaptırılacaktır

ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981123
Şehir : Malatya / Yazıhan
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/178816
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 9.230 ha alanı kapsayacak “Malatya Kuruçay Projesi Boztepe Sulaması Sağ Ve Sol Sahil Sulamasının” sulama sayaçlarının takılması ve iki (2) yıl süreyle işletme öncesi devreye alınması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Malatya - Yazıhan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Konferans Salonu) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZTEPE SULAMASI CAZİBELİ HAT SAYAÇ, SANAT YAPILARI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Boztepe Sulaması Cazibeli Hat Sayaç, Sanat Yapıları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/178816

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242386911 - 4242386921
c) Elektronik Posta Adresi : dsi9@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 9.230 ha alanı kapsayacak “Malatya Kuruçay Projesi Boztepe Sulaması Sağ Ve Sol Sahil Sulamasının” sulama sayaçlarının takılması ve iki (2) yıl süreyle işletme öncesi devreye alınması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Malatya - Yazıhan
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Konferans Salonu) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A IX. Grup işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (65 PUAN)
Fiyat puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı, kapasite durumu puanı (FDUP) (35 PUAN)
A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (27 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
BOZ-01 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 150,00 TL,
İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5000,00 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (150/5000) *100 = % 3
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı
% 5,00 - % 8,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)
1 BOZ-01 Hidrant Yapılarından 100 mm Çaplı Her Bir Çıkış İçin Ön Ödemeli Ultrasonik Sayaç Temini ve Montajı %5,00 (eşit) ile % 8,00 (eşit) ve arasında ise 10
2 BOZ-02 Hidrant Yapılarından 80 mm Çaplı Her Bir Çıkış İçin Ön Ödemeli Ultrasonik Sayaç Temini ve Montajı %1,00 (eşit) ile % 2,00 (eşit) ve arasında ise 16
3 BOZ-03 6 mt Genişliğinde Servis Yolu Yapılması %5,00 (eşit) ile % 6,00 (eşit) ve arasında ise 6
4 BOZ-04 Sulama Tesisinin İşletilmesi %60,00 (eşit) ile % 65,00 (eşit) ve arasında ise 60
5 BOZ-05 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere İdarece İstenilen Mukavemette Beton / Betonarme Betonu %1,00 (eşit) ile % 2,00 (eşit) ve arasında ise 1
6 BOZ-06 S420 Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması %1,00 (eşit) ile % 2,00 (eşit) ve arasında ise 2
7 BOZ-07 Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması %0,10 (eşit) ile % 1,00 (eşit) ve arasında ise 1
8 BOZ-08 Pompa İstasyonundaki Motorların Jeneratörler ile çalıştırılması %3,00 (eşit) ile % 4,00 (eşit) ve arasında ise 4

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (5 PUAN)
İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;
3000 ha ve üstü sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam 5 puan alacaktır. Bu değerin altındaki değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır. İş bitirme belgelerinde sulamaya açılan alanlar dikkate alınacaktır.
Örnek: 500 ha iş bitirme belgesi sunan istekli (=500*5/3000) 0,83 puan alacaktır.
Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.
İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.
Örnek:

A&B Ortaklığı Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı 5 5 x (1/2) = 2,50 puan
B Ortağı 2 2 x (1/2) = 1,00 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 3,50 olarak hesaplanacaktır.

A.2.3 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN)
Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin % 40’ ından fazla olan” yapım işlerinin beyan edilen sayısı için kapasite durum puanı (KDP) (3 PUAN) hesaplanacaktır.
0 adet iş - 3 puan
1 adet iş - 2 puan
2 adet iş - 1 puan
3 adet iş veya daha fazla adet iş - 0 puan
Örnek: 1)
İstekli tarafından teklif edilen bedel: 1.000.000 TL olsun,
1.000.000 TL x 0,40 = 400.000 TL
İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortağın Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite durum puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kapasite durum puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya göre değerlendirilerek puan verilecektir. İsteklinin beyanı ile idare kayıtlarının tutmaması halinde idare kayıtları esas alınacaktır.
İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yüklenimde bulunan bir iş ortaklığının ortağı olması halinde; ortak olduğu her iş ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.
Örnek: İş ortaklığının 2 ortağı olması halinde;

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı 3 3 x (1/2) = 1,5 puan
B Ortağı 2 2 x (1/2) = 1 puan

A&B iş ortaklığının kapasite durum puanı (KDP) 2,5 puan olarak hesaplanacaktır.
A.2.5 Fiyat Dışı Unsur Puanı;
Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kapasite Durumu Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.
FDUP= KNP+TDNP+KDP
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.
TP= FP + FDUP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü / Elazığ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Evrak Kayıt) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
16.07.2015 tarihinde yayınlanan 29418 sayılı Resmi Gazetede; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR