ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bordür ve tretuvar yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730889
Şehir : İstanbul / Çekmeköy
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/708797
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
62 iş kalemi ile Bordür , Kaldırım ve Prestij Cadde Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇEKMEKÖY İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BORDÜR VE TRETUVAR, PRESTİJ YOL YAPIM İŞİ
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BORDÜR VE TRETUVAR, PRESTİJ YOL YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/708797

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 iş kalemi ile Bordür , Kaldırım ve Prestij Cadde Yapım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst.
b) Tarihi ve saati : 30.01.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANLARIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Kalemi/
Grubu No
İş Kalemi/Grubu Adı 70,00% 130,00% Puan
BR.004 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE BAZALT DOKULU KUMLAMALI PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 7,97 14,79 3
BR.007 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE GRANİT DOKULU KUMLAMALI PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 7,97 14,79 3
BR.008 20X35X50 CM BOYUTLARINDA BAZALT DOKULU MİNERAL YÜZEYLİ YATIK YOL BORDÜRÜ DÖŞENMESİ 4,12 7,66 3
BR.035 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ,C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,51 4,65 3
BR.036 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,31 2,43 3
BR.051 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 11,60 21,54 3
BR.003 200 dozlu demirsiz beton 1,48 2,76 2
BR.010 35X35X45 CM BOYUTLARINDA BAZALT DOKULU MİNERAL YÜZEYLİ SINIR BORDÜRÜ DÖŞENMESİ 3,22 5,98 2
BR.024 ELENMİŞ MICIR TEMİNİ VE MAKİNE İLE SERİLMESİ 2,82 5,24 2
BR.030 Açık Gri Renkli Granit Bloktaş 31x60x10cm (Bergama Gri/Kumlanmış) İmalatı Yapılması 2,92 5,42 2
BR.047 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,50 0,94 2
BR.048 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 0,75 1,39 2
BR.056 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) 2,23 4,13 2
BR.057 75 X 25 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) 2,13 3,95 2
BR.005 İDARE MALI 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TAŞI İLE TAMİR YAPILMASI 0,59 1,09 1
BR.009 70x30x15 CM BOYUTLARINDA BAZALT DOKULU MİNERAL YÜZEYLİ BORDÜR DÖŞENMESİ 0,23 0,43 1
BR.032 Koyu Gri Renkli Bazalt Bordür 15x25x50cm (Kumlanmış) İmalatı Yapılması 0,46 0,86 1
BR.043 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1,11 2,07 1
BR.052 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE TAMİR DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 0,41 0,77 1
BR.059 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR İLE TAMİR YAPILMASI (PAHLI, HER RENK) 0,18 0,33 1
TOPLAM 40

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimim teklif oranları aralığında (mimim-maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan (TP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR