ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ KANAL YATIRIM D.

Bina ve arıtma tesisi işleri yaptırılacaktır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ KANAL YATIRIM D.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037189
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/381276
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Kaba ızgara ,6 adet ince ızgara,1 adet kum tutucu ,İnşaat, Mekanik, Elektrik işleri İmalatları ve Muhtelif borulama ve Mekanik Elektromekanik işler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara İli Sincan İlçesi Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi İçi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ULUS - ALTINDAĞ / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA VE ARITMA TESİSİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Ön Arıtma Rehabilitasyonları , Çamur Susuzlaştırma Binası Tadilatı ve İlave kum tutucu yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/381276
1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123115987 - 3123115345
c) Elektronik Posta Adresi : kanalihale@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Kaba ızgara ,6 adet ince ızgara,1 adet kum tutucu ,İnşaat, Mekanik, Elektrik işleri İmalatları ve Muhtelif borulama ve Mekanik Elektromekanik işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Sincan İlçesi Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi İçi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ULUS - ALTINDAĞ / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümüdür.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Dengeli Teklif ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (Tmin / Tis) x 70
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: İsteklinin Teklif Puanı,
Tmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
Tis: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder
Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
A.2. DTP “Dengeli Teklif Puanı” 30 puan üzerinden yapılacaktır.
Dengeli Teklif puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere Dengeli Teklif puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Örnek olarak isteklinin TBF.01 pozuna verdiği teklifin toplam teklifine oranı % 1,01 ile %0,74 arasında ise istekli bu poza verdiği tekliften 0,28 puan alacaktır. % 0,74 den küçük ve % 1,01 den büyük değerlerde ise puan alamayacaktır.
Puan Alabilmek İçin İstenen

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması PUANLAMA İÇİN ESAS ALT SINIR
(İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
%
PUANLAMA İÇİN ESAS ÜST SINIR (İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
%
PUAN
1 TBF.01 KAZI ( Temel kazısı ) Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) %0,74 %1,01 0,28
2 TBF.04 İNCE DEMİR ( Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması) %0,98 %1,35 0,37
3 TBF.05 KALIN DEMİR ( Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması) %3,42 %4,70 1,28
4 TBF.09 SU YAPILARINDA Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,Sülfata Dayanıklı, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) %2,03 %2,79 0,76
5 TBF.12 BETONARME KALIBI %1,30 %1,78 0,49
6 TBF.17 Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma İzleme Binası Yapımı %1,33 %1,83 0,50
7 TBF.18 Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Binası Tadilatı %2,30 %3,17 0,86
8 MEK.01.1 AISI304 kalite paslanmaz çelik malzemeden yapılmış teknik şartnamedeki esaslara uygun mekanik kaba ızgara imlatları temini - montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi %3,82 %5,26 1,43
9 MEK.02.1 AISI316 kalite paslanmaz çelik malzemeden yapılmış teknik şartnamedeki esaslara uygun mekanik perfore tip ince ızgara imlatları temini - montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi %35,00 %59,99 15
10 MEK.02.2 Perfore İnce Izgara sistemi arkasına mevcut bant konveyörlerin kaldırılıp AISI 304 malzemeden helezon burgu konveyör ve sitemin sonuna susuzlaştırıcı ızgara pres imalatı - montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi %0,85 %1,17 0,32
11 MEK.03.1 Su Girişi Tarafı Teknik Şartnamesinde tanımlı boyut - AISI 304 malzemeden yapılmış elektrik aktüatörlü sürgülü kapak imlatları temini ve montajı %1,88 %2,59 0,71
12 MEK.03.2 Su Çıkış Tarafı Teknik Şartnamesinde tanımlı boyut - AISI 304 malzemeden yapılmış elektrik aktüatörlü sürgülü kapak imlatları temini ve montajı %2,02 %2,77 0,76
13 MEK.04.1 Q=40 m3/h, H=14 m , teknik şartnamesindeki değerlere haiz dalgıç tip kum pompası temini ve montajı %1,90 %2,61 0,71
14 MEK.06.1 Q=25 m3/h Hm=30m 5,5 kW , teknik şartnamesindeki değerlere haiz Ön yoğunlaştrıcı Köpük Pompaları (monopompların) temini ve montajı %0,97 %1,33 0,36
15 MEK.06.2 Q= 50-100 m3/h Hm= 10m 15 kW, teknik şartnamesindeki değerlere haiz Çamur Pompaları (monopompların) temini ve montajı %1,89 %2,60 0,71
16 MEK.07.1 St 37 Malzemeden Bir adet, iki kanalda dip sıyırıcısı ve iki kanalda yüzey sıyırıcısı olan köprü temini ve Montajı %1,98 %2,72 0,74
17 MEK.07.13 En:1.4 m x Boy: 2.5 m AISI 304 malzemeden Köpük Haznesi Elektrik Aktüatörlü Sürgülü Kapakların temini ve montajı %0,85 %1,16 0,32
18 MEK.07.14 En:2.3 m x Boy: 3.7 m AISI 304 malzemeden Havalandırmalı Kum Havuzu Girişi Elektrik Aktüatörlü Sürgülü Kapakların temini ve montajı %1,98 %2,72 0,74
19 MEK.08.1 Teknik Şartnamesine Uygun Mevut Köprü Yollarına Kramayer Dişli Sistemi Temini ile Çalışır halde Montaj ve Tesliminin Yapılması %1,03 %1,42 0,39
20 MEK.08.2 Teknik Şartnamesine Uygun Mevut Köprü Yollarının Raylı Sistem İle Revizyonu - Çalışır halde Montaj ve Tesliminin Yapılması %1,12 %1,54 0,42
21 MEK.012.9 520 metre PE 100 Ø400 HDPE Süzüntü Hattı Borulamasının Yapılması + 200 Mt Dekantör S. Suyu Hattı %2,43 %3,34 0,91
22 ELK-9 PLC SCADA VE OTOMOSYON İŞLERİ %2,72 %3,74 1,02
23 ELK10 MCC PANOSU %1,62 %2,22 0,61
24 ELK-12 Biyogaz Sistemi Elektrik İşleri %0,85 %1,17 0,32

DTP Puanları Toplamı: 30
Dengeli Teklif puanlaması (DTP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile Dengeli Teklif puanının
(DP=TP+ DTP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan "N" katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de "1,00" olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR