DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Bina tesisleri bakım onarımı yaptırılacaktır

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183551
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/325746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
57 Kalem Kalorifer Tesisatı ve Temiz Su Tesisatı Malzeme Alımı ve Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU-KUYULU KÖYÜ MEVKİ İZMİR YOLU 5. KM AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ 21BÖLGE VE 211ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TESİSLERİ BAKIM ONARIMI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BÖLGE AYDIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 21 Bölge ve 211 Şube Müdürlüğü Bina Tesisleri Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/325746
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BÖLGE AYDIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : DSİ 21 Bölge ve 211Şube Müdürlüğü Bina Tesisleri Bakım Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 57 Kalem Kalorifer Tesisatı ve Temiz Su Tesisatı Malzeme Alımı ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU-KUYULU KÖYÜ MEVKİ İZMİR YOLU 5. KM AYDIN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan C-II grubundaki "Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri" dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği diplomasıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
5 Atmosfer konstriksiyon basıncında katı yalıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden ( kaynaklı ) kalorifer kazanı ( 1200000 kcal/h 1400 kW ) montajı 0,2318% 0,3478% 0,3
Sonsuz vidalı tip mekanik kömür alıcı 200 kg/h montajı 0,0704% 0,1144% 0,3
Santrifüj pompa Q = 101-150 m³ / h Hm= 40,1- 60,0 mSS n= 3000 d/ dk. montajı 0,0578% 0,0655% 0,3
¾ '' Dikişli siyah boru ve montajı 0,7225% 1,174% 0,5
2'' Dikişli siyah boru ve montajı 0,1624% 0,3016% 0,5
2 ½ '' Dikişli siyah boru ve montajı 2,3943% 3,4584% 0,5
3'' Dikişli siyah boru ve montajı 3,619% 6,2039% 2
4'' Dikişli siyah boru ve montajı 3,6854% 5,9887% 2
6'' Dikişli siyah boru ve montajı 1,8235% 3,3866% 1
Düz sprial kaynaklı çelik boru 8 '' dış çap 219,1 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 29,5 kğ /m montajı 1,6711% 3,1034% 1
Düz sprial kaynaklı çelik boru 10 '' dış çap 273,0 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 29,5 kğ /m montajı 0,0231% 0,043% 0,3
¾ '' Dikişli siyah borunun demontajı 0,1658% 0,3078% 0,3
2'' Dikişli siyah borunun demontajı 0,0304% 0,0564% 0,2
2 ½ '' Dikişli siyah borunun demontajı 0,3269% 0,6071% 0,4
3'' Dikişli siyah borunun demontajı 0,6316% 1,1731% 0,2
4'' Dikişli siyah borunun demontajı 0,5219% 0,848% 1
6'' Dikişli siyah borunun demontajı 0,2342% 0,3805% 1
İdarece verilecek düz sprial kaynaklı çelik boru 10 '' dış çap 273,0 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 36,9 kğ /m ( 11 metre ) bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş kaynaklı boru montaj malzeme bedeli % 25 0,0417% 0,0774% 0,2
Mevcut kazan dairesinde bulunan düz sprial kaynaklı çelik boru 10 '' dış çap 273,0 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 36,9 kğ /m ( 11 metre ) bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş kaynaklı boru demontaj bedeli % 12,5 0,0208% 0,0387% 0,2
İdarece verilecek düz sprial kaynaklı çelik boru 8 '' dış çap 219,1 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 29,5 kğ /m ( 874 metre ) Bina dışında kanallar içinde döşenmiş kaynaklı boru montaj malzeme bedeli % 15 1,5322% 2,8454% 2
Mevcut kazan dairesinde bulunan düz sprial kaynaklı çelik boru 8 '' dış çap 219,1 / 5,6 mm. manşonsuz ağırlık 29,5 kğ /m ( 874 metre )Bina dışında kanallar içinde döşenmiş kaynaklı boru demontaj bedeli % 7,5 0,7661% 1,4227% 1
Bina dışında kanallar içinde döşenmiş kaynaklı boru montaj malzeme bedeli % 15 1,6986% 3,1545% 1
¾'' Sürgülü şiber vana ve montajı 0,0024% 0,0041% 0,2
Ø 50 mm. ( 2'') Sürgülü flanşlı vana PN 10 ve montajı 0,0558% 0,1036% 1
Ø 80 mm. (3'') Sürgülü flanşlı vana PN 10 ve montajı 0,1627% 0,3021% 1
Ø 100 mm. ( 4'') Sürgülü flanşlı vana PN 10 ve montajı montajı 0,0073% 0,0135% 0,3
Ø 100 mm. ( 4'') Sürgülü flanşlı vana PN 10 ve montajı 0,0967% 0,1796% 1
Ø 200 mm. ( 8'') Sürgülü flanşlı vana PN 10 ve montajı 0,6206% 1,0084% 1
25 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 27 mm. ve montajı 0,3572% 0,6634% 1
40 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 60 mm.ve montajı 0,0901% 0,1674% 1
40 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 70 mm. ve montajı 0,9464% 1,7577% 1
40 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 89 mm. ve montajı 1,7206% 2,7039% 1
50 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø114 mm. ve montajı 1,572% 2,9194% 1
50 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø169 mm. ve montajı 0,8115% 1,507% 1
50 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 219,1 mm. Montajı 1,0709% 1,9889% 1
50 mm. Cam yünü üzeri alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izalasyonu Ø 273,0 mm. Montajı 0,0168% 0,0313% 1
Sülyen boya ile boru boyanması Ø 15 mm.-50 mm. ( ½''-2'' ) ( 2'' dahil ) 0,123% 0,2285% 1
Sülyen boya ile boru boyanması Ø 50 mm.-100 mm. ( 2''-4'' ) (4'' dahil ) 0,7908% 1,4686% 0,5
Sülyen boya ile boru boyanması Ø 100 mm.-150 mm. ( 4''-6'' ) (6'' dahil ) 0,1204% 0,2236% 0,5
Sülyen boya ile boru boyanması Ø 150 mm.-200 mm. ( 6''-8'' ) ( 8'' dahil ) 0,7017% 1,3032% 0,5
Sülyen boya ile boru boyanması Ø 200 mm.-250 mm. ( 8''-10'' ) (10'' dahil ) 0,0108% 0,0201% 0,3
Kalorifer Tesisatında galeri imalatı yapılması 23,9248% 29,2414% 5
Kalorifer Tesisatında beton kapakların kaldırıması ve yerleştirilmesi 17,1943% 25,7915% 4
2'' Dikişli galvanizli boru ve montajı 0,5228% 0,9709% 1
2½ '' Dikişli galvanizli boru ve montajı 1,4671% 2,7247% 1
3'' Dikişli galvanizli boru ve montajı 0,8014% 1,4883% 0,5
4'' Dikişli galvanizli boru ve montajı 3,6107% 5,8673% 2
Bina dşında kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli %15 0,8926% 1,6577% 1
¾'' Küresel vana ve montajı 0,1496% 0,2777% 1
2'' Küresel vana ve montajı 0,0441% 0,0819% 0,2
2½'' Küresel vana ve montajı 0,0535% 0,0993% 0,3
3'' Küresel vana ve montajı 0,0759% 0,1409% 0,4
4'' Küresel vana ve montajı 0,1051% 0,1952% 0,5
¾'' Pislik tutucu ve montajı 0,0667% 0,1239% 0,3
¾'' Geri tepme ventili ve montajı 0,0686% 0,1273% 0,3
Soğuk su sayacı ve montajı 0,2081% 0,3864% 0,5
Lama ve profil demirlerden çeşitlşi demir işleri yapılması ve konulması 0,332% 0,5691% 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR