BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bina restorasyonu yaptırılacaktır

BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164910
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 14.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/239216
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ormancılık Müzesi 740 m2, Kameriye 31 m2 toplam 771 m2 İnşaat Alanlı, 1. Grup Tescilli Eser Restorasyonu Onarım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Osmangazi/BURSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu Altınova Mah. İstanbul Caddesi 4. Km. No:420/1 16250 - Osmangazi / Bursa
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA ORMANCILIK MÜZESI VE KAMERIYESI RESTORASYON YAPIM İŞİ Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020/239216
1 - İdarenin
a) Adresi :Altınova Mah. İstanbul Caddesi 4. Km. No:420/1 16250 - Osmangazi / Bursa
b) Telefon ve faks numarası : 2242114090 – 2242114085
c) Elektronik posta adresi : kenansahin@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP/
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ormancılık Müzesi 740 m2, Kameriye 31 m2 toplam 771 m2 İnşaat Alanlı, 1. Grup Tescilli Eser Restorasyonu Onarım İşi
b) Yapılacağı yer : Osmangazi/BURSA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 165 (Yüzaltmışbeş) takvim günüdür
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu Altınova Mah. İstanbul Caddesi 4. Km. No:420/1 16250 - Osmangazi / Bursa
b) Tarihi ve saati : 02/06/2020 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
1) Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
c)Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyennamesi,
.e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen iş ortalığı beyannamesi.
f)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliği %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Mimar veya Resteratör Mimar En az 5 yıl deneyimli
(Restorasyon alanında)
1 Şantiye Teknik Personeli İnşaat Mühendisi En az 3 yıl deneyimli
1 Şantiye Teknik Personeli Makine Mühendisi En az 3 yıl deneyimli
1 Şantiye Teknik Personeli Elektrik Mühendisi En az 3 yıl deneyimli


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI grubu işler ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi ,Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi, isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur şartı aranacaktır.) kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250-Türk Lirası karşılığı Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırılabileceği gibi Döner Sermaye Saymanlığımızın Ziraat Bankası Garajlar Şubesi nezdindeki TR040001000686057068865002 Nolu Hesabına banka şubesinden veya elektronik ortamda işin İKN nosunu ve vergi numarasını belirterek ve ihale doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ile Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Altınova Mah. İstanbul Caddesi 4. Km. No:420/1 16250 - Osmangazi / Bursa adresinden temin edebilecektir. İhale doküman bedeli Alındı Belgesinin İdarenin yukarıda belirtilen adresinde ilgili personele teslim edilmek suretiyle ihale dokümanı satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. İlgili Banka hesabına bedeli yatırılan ancak idarece doküman satış işlemi gerçekleştirilmeyen istekliler ihale dökümanı satın almış sayılmaz.) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, İhale Salonu Altınova Mah. İstanbul Caddesi 4. Km. No:420/1 16250 - OSMANGAZİ / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR