YENİŞEHİR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Bina onarımı yaptırılacaktır

YENİŞEHİR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/127361
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 (BİR) KALEM İNŞAAT İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yenişehir / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

219-220 GM NU LI SUNDURMA GENEL ONARIMI

HV.MEY.K.LIĞ-Y.ŞEHİR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
219-220 GM NU LI SUNDURMA GENEL ONARIMI
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/127361

1-İdarenin
a) Adresi : YENISEHIR HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI YOLÖREN KÖYÜ 0001 16900 YENİŞEHİR/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2247731111 - 2247731111
c) Elektronik Posta Adresi : makbulut@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (BİR) KALEM İNŞAAT İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 219 VE 220 GM.NU.LI SUNDURMALAR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yenişehir / BURSA
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B III Grup işler Benzer İş sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girilmesi durumunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48'inci maddesine göre değerlendirme yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yenişehir / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yenişehir / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
46.2.İşin yapımında, Ek’te sunulan Teknik Şartnamelere ve rölevelere uyulması zorunludur.
46.3 .İmalatlarla ilgili, rölevesinde yer almayan ancak şartnamesinde yer alan konularda idarenin onayına müteakiben imalatlar şartnameye göre yapılacaktır. Aynı şekilde rölevesinde yer alan ancak şartnamesinde yer almayan hususlarla ilgili olarak idarenin onayını müteakiben imalatlar röleveye göre yapılacaktır.
46.4.Yüklenici TS 8983’e göre, inşaat sırasında yapılarda alınması mecburi “Genel Emniyet Tedbirlerini’’ uygulamakla yükümlüdür. Bu emniyet tedbirlerinin alınmamasından doğan kaza ve zararlardan idare sorumlu değildir.
46.5.İşyerinde idarenin görevlendirdiği kontrol mühendisi, işin her aşamasında röleve ve şartnamesine uygun yapılmayan imalatları yeniden rölevesine uygun şekilde yaptırma hakkına sahiptir. Yüklenici bundan doğacak zararlar için hak talep edemez.
46.6.İşin her safhasında yüklenici ataçmanları, kroki ve röleveleri yapı denetim görevlilerine onaylatacaktır.
46.7.Yüklenici onaylatmadığı imalattan hak talep edemez. Yüklenici her iş günü yapılan imalatı gerekli çizim ve hesaplarıyla yapı denetim görevlilerine imzalatacaktır.
46.8.Tesislerin onarımı esnasında bozulan veya hasar gören her türlü tesisat, demirbaş, taşınır-taşınmaz malzeme vb. eski haline getirilecek şekilde yüklenici tarafından onarılacaktır.
46.9.Yıkım ve söküm işlerinde yüklenicinin ihmali sonucu meydana gelen zararları yine yüklenici hiçbir talepte bulunmadan karşılayacaktır. Bu işlem için yüklenici herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
46.10.İmalat ölçüleri idarenin yetkili elemanları ile beraber yerinde alınacaktır. Ancak hatalı ölçümden doğacak kusurlardan firma sorumlu tutulacaktır.
46.11.İhale fiyatları, malzeme ve işçilikli yapılmış sağlam vaziyette teslim fiyatı olup, hiçbir şekilde fiyat farkı, nakliye, yükleme, boşaltma vb. ilave ödeme yapılmayacaktır.
46.12.Röleve ve şartnamesinde yer almayan ancak fen ve sanat kuralları gereği yapımı zorunlu olan veya imalatın bütünlüğünü bozan imalat kalemleri yüklenici tarafından yapılacak ve bu imalatlar için ilave herhangi bir ödeme yapılmayacaktır
46.13.Yapım İşinin garanti süresince her türlü bakım ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
46.14.Ölçümlerde uygun olmayan bulgularda idarece görevlendirilmiş yapım sorumlularının aldığı ölçüler esas alınacaktır
46.15.Mahal listesinde ve genel hususlarda belirtilen imalat kalemleri genel imalat kalemleridir. Fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
46.16.İmalatlar esnasında teknik şartname ve rölevelerde karşılaşılan farklılıklarda teknik şartname teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda röleveler esastır.
46.17.Projelerde ve işlerde yapılacak herhangi bir değişiklik işin bitim süresini etkilemeyecektir.
46.18.İdare ve komutan onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
46.19.İmalatta kullanılan malzemelerde TSE uygunluk belgesi veya kalite güvence sistemi belgelerinden herhangi birisinin olması şartı aranacaktır. İdare kullanılan malzemeyi gerektiğinde standartlara uygunluğunu test etmek amacı ile ilgili kurumlara gönderme hakkına sahiptir.
46.20.Yüklenici yer tesliminden sonra, iş yerinde yapım işi sırasında tüketeceği su ve elektriğin miktarını belirlemek amacıyla kendisine ait su sayacı ve elektrik saatini kuracak, tükettiği miktara karşılık gelen meblağ geçici kabul öncesinde idare tarafından tutulacak bir tutanakla yüklenici tarafından ödenecektir.
46.21.Yüklenicinin çalıştıracağı kişilerin güvenlik soruşturmaları yapılmış, araç plakaları önceden tespit edilip istihbarat kısım amirliğine teslim edilecektir. Güvenlik soruşturması yapılmamış kişiler Myd.K.lığına alınmayacaktır
46.22.Yüklenici firma getireceği iş makinesi, personel vb. gibi hususların tüm sorumluluğunu üstlenecek olup getireceği personel ve makinelere ait listeleri 3 (üç) gün önce birliğe bildirecektir
46.23.Yüklenici firma yapım işi esnasında verilen zararları karşılamakla yükümlüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR