DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-VAN

Bina onarım işleri yaptırılacaktır

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-VAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822880
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/288417
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1725 m² Kurubaş taşı ile döşeme yapılması, 60 adet çelik garaj yapılması, 20.559,50 kg korkuluk imalatı,90 m² Katlanabilir Cam Balkon Yapımı ve çeşitli inşaat, peyzaj ,elektrik ve mekanik işlerin yapılması.
İşin Yapılacağı Yer
:
Van İli Merkez, Erciş ve Gevaş İlçeleri.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu C Blok Kat:5 İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-17.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Van 171.Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/288417

1-İdarenin

a) Adresi

:

Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı 65040 EDREMİT/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4322175030 - 4322174644

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi17@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1725 m² Kurubaş taşı ile döşeme yapılması, 60 adet çelik garaj yapılması, 20.559,50 kg korkuluk imalatı,90 m² Katlanabilir Cam Balkon Yapımı ve çeşitli inşaat, peyzaj ,elektrik ve mekanik işlerin yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Van İli Merkez, Erciş ve Gevaş İlçeleri.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu C Blok Kat:5 İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

28.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliği ekinde yer alan listedeki (A) Alt Yapı İşleri XVIII. Grup Saha İşleri veya (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler Başlıklı III.Grup İşler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Bütün Üniversitelerin Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Bölümü


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Teklif fiyatı puanlaması” ,“ Kalite Nitelik Puanlaması” ve “Teknik Değer Nitelik Puanı” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanlaması (KNP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

İş Kalemi (Poz Numarası)/İş Grubu No.

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (Y) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

18193-A

% 0,21 (eşit) ile 0,39 (eşit) ve arasında ise

0,14

Y.27.501/01

% 0,53 (eşit) ile 0,98 (eşit) ve arasında ise

0,34

Y.19.061/003

% 0,32 (eşit) ile 0,60 (eşit) ve arasında ise

0,21

18.233/5A

% 1,27 (eşit) ile 2,35 (eşit) ve arasında ise

0,81

Tesis-01

% 9,07 (eşit) ile 16,85 (eşit) ve arasında ise

5,82

Y.28.645/C02

% 0,40 (eşit) ile 0,74 (eşit) ve arasında ise

0,26

Y.25.003/09

% 2,31 (eşit) ile 4,29 (eşit) ve arasında ise

1,49

Y.25.004/06

% 1,74 (eşit) ile 3,22 (eşit) ve arasında ise

1,12

Y.21.051/C11

% 0,70 (eşit) ile 1,30 (eşit) ve arasında ise

0,45

Y.21.051/C13

% 0,36 (eşit) ile 0,68 (eşit) ve arasında ise

0,23

Y.26.017/065

% 0,73 (eşit) ile 1,35 (eşit) ve arasında ise

0,47

MSB.322

% 1,05 (eşit) ile 1,95 (eşit) ve arasında ise

0,68

Y.16.050/13

% 0,33 (eşit) ile 0,61 (eşit) ve arasında ise

0,21

14.002

% 0,32 (eşit) ile 0,59 (eşit) ve arasında ise

0,20

Y.16.050/14

% 0,58 (eşit) ile 1,08 (eşit) ve arasında ise

0,37

Y.21.001/02

% 0,74 (eşit) ile 1,37 (eşit) ve arasında ise

0,47

Y.23.014

% 0,80 (eşit) ile 1,48 (eşit) ve arasında ise

0,51

Tesis-02

% 12,74 (eşit) ile 23,66 (eşit) ve arasında ise

8,18

Y.21.275/01

% 1,23 (eşit) ile 2,28 (eşit) ve arasında ise

0,79

Y.26.007/404A

% 0,25 (eşit) ile 0,47 (eşit) ve arasında ise

0,16

Y.23.101

% 15,83 (eşit) ile 29,41 (eşit) ve arasında ise

10,17

27.525/1A

% 1,80 (eşit) ile 3,34 (eşit) ve arasında ise

1,16

Tesis-03

% 1,21 (eşit) ile 2,25 (eşit) ve arasında ise

0,78

Y.25.002/02

% 2,09 (eşit) ile 3,87 (eşit) ve arasında ise

1,34

Y.26.007/304B

% 0,44 (eşit) ile 0,82 (eşit) ve arasında ise

0,28

Tesis-04

% 0,83 (eşit) ile 1,55 (eşit) ve arasında ise

0,54

Tesis-05

% 0,26 (eşit) ile 0,48 (eşit) ve arasında ise

0,17

MSB.689/C

% 0,95 (eşit) ile 1,76 (eşit) ve arasında ise

0,61

Tesis-06

% 1,97 (eşit) ile 3,65 (eşit) ve arasında ise

1,26

Tesis-07

% 2,86 (eşit) ile 5,30 (eşit) ve arasında ise

1,84

KGM/6320

% 1,60 (eşit) ile 2,96 (eşit) ve arasında ise

1,03

D4-0020/A

% 0,90 (eşit) ile 1,68 (eşit) ve arasında ise

0,58

Elek-02

% 1,62 (eşit) ile 3,02 (eşit) ve arasında ise

1,04

Mak-05

% 0,32 (eşit) ile 0,60 (eşit) ve arasında ise

0,21

Tesis-08

% 1,67 (eşit) ile 3,11 (eşit) ve arasında ise

1,08


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların (miktar*teklif edilen birim fiyat) toplam teklif tutarına oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyet tutarına oranının %70 - %130 Aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3 Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (5 PUAN)
İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan (A) Alt Yapı İşleri XVIII. Grup Saha İşleri veya (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler Başlıklı III.Grup işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş deneyim belgeleri ile ilgili olarak; İhale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 400.000,00 TL ve üzeri olan 1 adet “11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliği ekinde yer alan listedeki (A) Alt Yapı İşleri XVIII. Grup Saha İşleri veya (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler Başlıklı III.Grup İşler” işlerinden birinde elde ettiği iş deneyim belgesi için 5 puan alacaktır. Ancak 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde sunulan iş deneyim belgesinin kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) ait olması durumunda ise ikinci bir iş deneyim belgesi sunmasına gerek yoktur. Bir istekli en fazla 5 puan alabilecektir.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı İş Deneyim Belgesi olarak sadece Yüklenici - İş Bitirme belgesi dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek: İstekli 2 (iki) ortaklı bir iş ortaklığı halinde ihaleye katılıyorsa:

Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı

5

5 x (1/2) = 2,50 puan

B Ortağı

0

0 x (1/2) = 0,00 puan


A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 2,50 olarak hesaplanacaktır.

A.4. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP)
Fiyat dışı unsurlar puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ile Teknik değer nitelik puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP
FDUP:Fiyat Dışı Unsurlar Puanı.
KNP: Kalite Nitelik Puanlaması
TDNP: Teknik değer nitelik puanı
A.5. Toplam puan (TP)
Toplam Puan, Teklif Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.
TP= TFP + FDUP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 17.Bölge Müdürlüğü İşletme Bakım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Evrak Kayıt Birimi İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR