KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bina onarım işi yaptırılacaktır

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860323
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İhale Kayıt No
:
2018/436542
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Derslik ve çalışma salonu tadilatı % 46, laboratuar tadilatı % 21, tel çit onarımı % 1 ve Avşar Kampusu Fakülte binalarında muhtelif onarımlar % 32 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı No: 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Fakülte ve Yüksekokul Büyük Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALE KAYIT NUMARASI : 2018/436542
1-İDARENİN
a) ADRESİ : Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No: 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ
b) TELEFON VE FAKS NUMARASI : 3443001251- 3443001256
c) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : yapiisleri@ksu.edu.tr
ç) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ
İNTERNET ADRESİ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : Derslik ve çalışma salonu tadilatı % 46, laboratuar tadilatı % 21, tel çit onarımı % 1 ve Avşar Kampusu Fakülte binalarında muhtelif onarımlar % 32 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) YAPILACAĞI YER : Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
c) İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İŞİN SÜRESİ :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İHALENİN
a) YAPILACAĞI YER : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı No: 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) TARİH VE SAATİ :26.09.2018- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan" (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ 1. BII. Grup işler 2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri ile bu işlere ait onarım, güçlendirme ve tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı No: 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı No: 251/A 46040 Avşar Kampusu Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Aydın SELÇUK
Y.İ.T.D. Başkan V.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR