ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bina işleri yaptırılacaktır

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118353
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/23331
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
554 Kalem İnşaat, Elektrik Tesisatları Bakım, Onarım ve Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Belediyez Hizmet Binası, Kat:2 İhale Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılı Arnavutköy Belediyesi İnşaat ve Elektrik Tesisatları Bakım, Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/23331
1-İdarenin
a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 554 Kalem İnşaat, Elektrik Tesisatları Bakım, Onarım ve Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Arnavutköy İlçesi mücavir alanında muhtelif yerlerde gerçekleştirilecektir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Belediyez Hizmet Binası, Kat:2 İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.
A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:
“Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif Puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.”
A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Tanımı Puanı
17 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,40
29 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) 0,40
30 Sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması 0,40
31 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması 0,40
61 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,40
69 Tek prof.-60 cm aks aral.12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar 0,40
76 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 0,40
77 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 0,40
78 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 0,40
79 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 0,40
80 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 0,40
81 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,40
82 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,40
83 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 0,40
84 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 0,40
85 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,40
179 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) 0,40
180 Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) 0,40
181 Kaçak akım koruma şalteri 2*63 a.e kadar(30ma) 0,40
182 Kaçak akım koruma şalteri 2*80 a.e kadar(30ma) 0,40
183 Kaçak akım koruma şalteri 2*100 a.e kadar(30ma) 0,40
184 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) 0,40
185 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) 0,40
186 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) 0,40
187 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(300ma) 0,40
188 Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(300ma) 0,40
189 Kaçak akım koruma şalteri 2*63 a.e kadar(300ma) 0,40
190 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(300ma) 0,40
191 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) 0,40
192 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) 0,40
193 Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(300ma) 0,40
194 Kaçak akım koruma şalteri 4*100 a.e kadar(300ma) 0,40
424 Led prj. 25 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
425 Led prj. 40 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
426 Led prj. 60 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
427 Led prj. 80 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
428 Led prj. 100 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
429 Led prj. 150 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
430 Led prj. 200 wat'a kadar (220 v. ac.) 0,40
431 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty1- 4x18 w 0,40
432 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty3- 4x18 w 0,40
433 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty7- 2x18 w 0,40
434 Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty12- 2x36 w 0,40
466
SİLİKON CEPHE CAMLARI 6 MM TEMPERLİ+12 MM HAVA BOŞLUK 4+4 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI12 mm Hava Boşluk + 4+4mm lamine İç Cam Şeffaf Isıcam yapımı
0,40
467 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ 0,40
468 MESH TAVAN SİSTEMİ YAPIMI 0,40
469 CAM KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI 0,40
470 YER HİDROLİĞİ BAĞLANTI APARATI TEMİNİ VE MONTAJI 0,40
471 30*120 CM PANEL LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
472 30*120 CM PANEL LED DALİ BALASTLI AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
473 30*120 CM PANEL LED ACİL AYDINLATMA KİTLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
474 LED SPOT 18W 0,40
475 LED SPOT 30 W 0,40
476 LED SPOT 18 W ACİL AYDINLATMA KİTLİ 0,40
477 30 W ACİL AYDINLATMA KİTLİ LED SPOT 0,40
478 360° HARAKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 0,40
479 180° HAREKET SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMA ÖZELLİKLİ LED'li DUVAR ARMATÜRÜ 0,40
480 SARKIT LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
481 YALIN LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
482 LED PANEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,40
483 100W LED DRİVER 0,40
484 20W LED DRİVER 0,40
485 25W LED DRİVER 0,40
486 40W LED DRİVER 0,40
487 60W LED DRİVER 0,40
488 COB LED 0,40
489 8 OTOMATLI PANO 0,40
490 18 OTOMATLI PANO 0,40
491 24 OTOMATLI PANO 0,40
492 50 OTOMATLI PANO 0,40
493 68 OTOMATLI PANO 0,40
507 70-400 İGNİTÖR (ATEŞLEYİCİ) 0,40
508 RAYA MONTAJLI DAĞITICI ÜNİTE (2X15) (NÖTR-TOPRAK) 0,40
509 3'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
510 4'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
511 6'LIŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
512 3'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
513 4'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
514 6'LI UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
515 TRİFAZE OTOMAT BARASI 0,40
516 MONOFAZE OTOMAT BARASI 0,40
517 MONOFAZE KOFRA 0,40
518 TRİFAZE KOFRA 0,40
519 1000W PROJEKTÖR KİTİ 0,40
520 1000 W PROJEKTÖR AMPULÜ 0,40
521 220 V TOPRAKLI UPS FİŞ 0,40
522 1KVA VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0,40
523 3.6V LİTYUM PRİMARY PİL 0,40
524 VİTZROCEL PİL 0,40
525 HAVUZ İÇİ LAMBALAR 0,40
526 100M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,40
527 50M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,40
528 30M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,40
529 ERKEK FİŞ 0,40
530 185 W LED PROJEKTÖR 0,40
531 Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici Yapılması (Gri) 0,40
532 Çatı Örtüsü Altına Yönlendirilmiş Lifli Levha (OSB-3) (11 mm) İle Kaplama Yapılması 0,40
533 Zımpara ile Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi, Çinko Yoğun Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya İle (2 Kat) Boyanması 0,60
554 Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması 0,60
TOPLAM PUAN 40,00

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. TOPLAM PUAN:
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Belediyez Hizmet Binası, Kat:2 İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR