İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Bina işleri yaptırılacaktır

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091296
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/598775
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Anadolu Yakasındaki Şube Müdürlüğü binalarında, lojmanlarda, terfi merkezlerinde ve arıtma tesislerinde... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSKİ Genel Müdürlük A Blok Üst Zemin Kat UZ_07 İhale Odası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 Eyüpsultan/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ANADOLU YAKASI İSKİ BİNALARI MÜTEFERRİK BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/598775

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESİ ALİBEY CADDESİ NO:25 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123011540 - 2123016061
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Anadolu Yakasındaki Şube Müdürlüğü binalarında, lojmanlarda, terfi merkezlerinde ve arıtma tesislerinde...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İSKİ HİZMET ALANLARI - İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLÇELERİ (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar) ile Sakarya ve Düzce ili.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlük A Blok Üst Zemin Kat UZ_07 İhale Odası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve maliyet yapılarının uyumu” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif tutarı puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,
TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder.
A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması
Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi hale puan verilmeyecektir.

SIRA NO POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI BİRİM PUAN PUAN İÇİN ORANLAR
MİN MAX
1 15.540.1301 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) M2


4,95 9,43% 10,43%
2 15.540.1206
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 4,46 8,50% 9,40%
3 15.300.1001
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) M2 2,08 3,96% 4,38%
4 15.305.1003
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) M2 1,98 3,76% 4,16%
5 ÖZ.İNŞ.49
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması KG 1,79 3,40% 3,76%
6 ÖZ.İNŞ.41
(24 x 24 x 1,4 cm) anma ebatlarında, mat, 1.kalite, açık bej porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 1,66 3,16% 3,49%
7 15.185.1011
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) M2 1,59 3,03% 3,34%
8 15.185.1012
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) M3 1,19 2,27% 2,51%
9 15.540.1304
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) M2 0,96 1,83% 2,02%
10 15.320.1007
Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması M2 0,95 1,81% 2,00%
11 ÖZ.İNŞ.01
18 mm DOLU DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI M2 0,78 1,49% 1,65%
12 15.330.1007
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması M2 0,75 1,43% 1,58%
13 15.455.1001
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) KG 0,71 1,36% 1,50%
14 ÖZ.İNŞ.02
18 mm ÇİFTCAMLI MODÜL DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI M2 0,66 1,27% 1,40%
15 ÖZ.İNŞ.04
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK VEYA RENKLİ CAM KAPAKLI MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI YAPILMASI M2 0,66 1,27% 1,40%
16 15.365.1008
Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T) M2 0,60 1,14% 1,26%
17 ÖZ.İNŞ.05
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK ÇEKMECE İLE KAPAKLI MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI YAPILMASI M2 0,58 1,10% 1,22%
18 15.540.1219
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 0,57 1,08% 1,20%
19 15.550.1202
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 0,52 0,98% 1,09%
20 15.540.1305
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) M2 0,49 0,94% 1,04%
21 48.190.1001
3 mm KALINLIKTA SEF LEVELING EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI M2 0,42 0,80% 0,89%
22 ÖZ.ELK.02
Led Ofis Tipi 30-36 W Güç Aralığında Sıva Üstü Led Panel Armatür AD 0,41 0,78% 0,86%
23 15.535.1027
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması M2 0,41 0,78% 0,86%
24 15.540.1103
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması M2 0,41 0,77% 0,85%
25 ÖZ.İNŞ.03
18 mm DEMONTABLE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve MONTAJI ( kilit ve aksesuarlar dahil ) ADET 0,39 0,74% 0,82%
26 15.410.1103
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 0,38 0,72% 0,80%
27 ÖZ.ELK.01
Led Ofis Tipi 30-36 W Güç Aralığında Sıva Altı Led Panel Armatür AD 0,37 0,71% 0,79%
28 15.540.1208
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) M2 0,37 0,71% 0,78%
29 15.280.1001
Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) M2 0,35 0,66% 0,73%
30 ÖZ.MKN.04
24.000 Btu/h - 7,0 kW Duvar Tipi İnverter Split Klima Ünitesi

(İç ve Dış Ünite Beraber)
ADET 0,34 0,65% 0,72%
31 ÖZ.İNŞ.51
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI M2 0,32 0,60% 0,67%
32 ÖZ.İNŞ.37MEVCUT AHŞAP, ÇELİK, BETONARME KİRİŞ veya AŞIKLI ÇATI ÜZERİNE ARASI 8 cm TAŞ YÜNÜ DOLGULU, ÜSTÜ ve ALTI 0,65 mm TRAPEZOİDAL BOYALI SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ SACDAN ISI YALITIMLI ( SANDVİÇ ) KENETLİ SİSTEM ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI M2 0,32 0,60% 0,66%
33 ÖZ.İNŞ.17
ISI YALITIM SIVASI VE SIVA FİLESİ İLE SIVA YAPILMASI M2 0,28 0,54% 0,60%
34 ÖZ.ELK.13
Görüntülü Diyafon Merkezi ve Montajı (5 ila 40 aboneli) AD 0,28 0,53% 0,58%
35 15.510.1103
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması M2 0,27 0,52% 0,58%
36 ÖZ.İNŞ.40
90x90 Desenli Damperli Camdan Duşakabin Yapılması ve Montajı ADET 0,27 0,52% 0,57%
37 SNBF.02
Marsilya tipi kiremit nakli (eskişehir) B.AD 0,27 0,51% 0,56%
38 15.470.1010
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması M2 0,26 0,49% 0,54%
39 15.540.1102
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 0,26 0,49% 0,54%
40 ÖZ.İNŞ.15
HER TÜRLÜ AHŞAP ÇATI SÖKÜLMESİ M2 0,26 0,49% 0,54%
41 ÖZ.MKN.03
18.000 Btu/h - 5,0 kW Duvar Tipi İnverter Split Klima Ünitesi

(İç ve Dış Ünite Beraber)
ADET 0,25 0,48% 0,53%
42 15.460.1006Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG 0,24 0,45% 0,50%
43 ÖZ.MKN.07
Ev Tipi Ankastre Davlumbaz, Genişlik 60 cm (paslanmaz çelik malzemeden ve cam dekorlu) ADET 0,23 0,45% 0,49%
44 15.165.1002
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. TON 0,23 0,44% 0,49%
45 15.490.1003
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) M2 0,23 0,44% 0,49%
46 15.165.1003
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti TON 0,22 0,42% 0,46%
47 15.165.1001
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi TON 0,22 0,42% 0,46%
48 15.540.1210
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) M2 0,22 0,41% 0,45%
49 15.540.1405
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması M2 0,21 0,40% 0,44%
50 15.325.1005
0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 30-50) çatı örtüsü yapılması. M2 0,21 0,39% 0,43%
51 ÖZ.İNŞ.21
ALÜMİNYUM, SAC, ALÇI PANEL, TAŞ YÜNÜ, CAM YÜNÜ vb. ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ M2 0,20 0,39% 0,43%
52 ÖZ.İNŞ.06
AHŞAP KAPLAMALI ÇELİK DAİRE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve MONTAJI ( Menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil ) ADET 0,20 0,39% 0,43%
53 ÖZ.İNŞ.18
HER TÜRLÜ KİREMİT ÖRTÜLÜ ÇATILARDA KİREMİT AKTARILMASI M2 0,20 0,39% 0,43%
54 15.380.1056
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 0,20 0,38% 0,42%
55 ÖZ.İNŞ.19
SERAMİK, FAYANS vb. KAPLAMA SÖKÜLMESİ M2 0,20 0,38% 0,42%
56 15.335.1203
5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) M2 0,19 0,37% 0,41%
57 15.510.1101
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması M2 0,19 0,36% 0,40%
58 15.160.1003
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 0,19 0,35% 0,39%
59 ÖZ.MKN.02
12.000 Btu/h - 3,5 kW Duvar Tipi İnverter Split Klima Ünitesi

(İç ve Dış Ünite Beraber)
ADET 0,18 0,35% 0,39%
60 15.305.1005
Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) METRE 0,18 0,35% 0,38%
61 61
ÖZ.İNŞ.36
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK VEYA LAKE BOYALI ÇEKMECE İLE KAPAKLI BANYO ALT DOLABI YAPILMASI M2 0,18 0,34% 0,38%
62
ÖZ.İNŞ.09
2 cm RENKLİ GRANİT ile TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI M2 0,18 0,34% 0,38%
63 ÖZ.İNŞ.53
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU ve KÜPEŞTESİ YAPILMASI KG 0,18 0,34% 0,38%
64 15.440.1005
Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) METRE 0,18 0,32% 0,36%
65 ÖZ.ELK.08
Dekoratif Dış Mekan Aydınlatma Armatürü 22-70W Güç Aralığında AD 0,18 0,32% 0,35%
66 15.540.1002
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması M2 0,17 0,32% 0,35%
67 ÖZ.İNŞ.35
18 MM MDF LAM GÖVDE ÜZERİNE AYNA KAPAKLI BANYO ÜST DOLABI YAPILMASI M2 0,17 0,32% 0,35%

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması
Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının
(DP= TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlük A Blok Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 (5-02 Nolu Oda) Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR