ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bina inşaatı yaptırılacaktır

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078994
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok Bina İnşaat Tadilat ve diğer basit onarım işleri.
İşin Yapılacağı Yer
:
Üsküdar Üniversitesi Güney yerleşke E Blok.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No:14 Üsküdar/İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C. Üsküdar Üniversitesi’nden

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok binasının yapım, inşaat ve tadilat işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin Üsküdar Üniversitesi
a) Adresi :Altunizade, Haluk Türksoy Sk. No: 14 Üsküdar/İst.
b) Telefon ve faks numarası :(216)400 2222 Faks: (216)474 1256
c) Elektronik posta adresi :www.uskudar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.uskudar.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok Bina İnşaat Tadilat ve diğer basit onarım işleri.
b) Yapılacağı yer :Üsküdar Üniversitesi Güney yerleşke E Blok.
c) Süresi : -
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok Bina İnşaat Tadilat ve diğer basit onarım işleri.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Üsküdar Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
f) Ticaret odasından, ihale ilan tarihinden sonra alınmış ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
g) İsteklinin ihale tarihinde Türkiye Genelinde ihale konusu işlerle ilgili SGK borcu olmaması.
h) İsteklinin ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu olmaması
ı) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
i) Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ve teklif edilen ürünlerin özelliklerine göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 800 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No:14 Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR