HACETTEPE ÜNİV. REKT. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Bina inşaatı yaptırılacaktır

HACETTEPE ÜNİV. REKT. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00903774
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 27.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/599629
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Katlı (Bodrum,Zemin,1,2,3 ve 4. kat) 4286 metrekare bina yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
H.Ü. Beytepe Kampüsü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı ve Seminer Salonu Sıhhiye Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/599629
1-İdarenin
a) Adresi : HACETTEPE ÜNIVERSITESI YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE MERKEZ KAMPUSU SIHHIYE 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123051051 - 3123053035
c) Elektronik Posta Adresi : yapi@hacettepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Katlı (Bodrum,Zemin,1,2,3 ve 4. kat) 4286 metrekare bina yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : H.Ü. Beytepe Kampüsü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı ve Seminer Salonu Sıhhiye Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de Yer Alan ( B ) III. GRUP işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Diploması iş deneyim belgesi yerine kullanılabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde Fiyat Dışı Unsurlar:
Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra geçerli teklif sahipleri arasında ve geçerli teklifler ile yaklaşık maliyetin aritmetik ortalaması alınarak bulunacak olan tutar üzerinden olmak üzere;
1- İsteklilerin gerçek kişi olmaları durumunda kendisinin, şahıs şirketi olmaları durumunda ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olmaları durumunda ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının İnşaat Mühendisi veya Mimar veya Makine Mühendisi veya Elektrik/Elektrik Elektronik Mühendisi olması halinde +3(artı üç) puan,
2- İsteklinin yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir);
1,00 (eşit) ile 1,50 arasında ise FGP= +1 puan
1,50 (eşit) ile 2,00 arasında ise FGP= +2 puan
2,00 (eşit) ile 2,00’nin üzerinde ise FGP= +3 puan
3-İhale kapsamında yeterlik kriteri olarak sunulan banka referans mektuplarındaki mevduat ve kredi tutarlarının toplamı, teklif ettiği bedelin üç katından yüksek olan teklif sahiplerine +2 (artı iki) puan,
4- İsteklinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen;
-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +1 puan,
-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +1,
-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +1 puan,

olmak üzere fiyat avantajı ya da dezavantajı uygulanacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
Yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla fiyat dışı unsurlardan faydalanmak (artı puan almak ya da eksi puan almamak) isteyen teklif sahiplerinin teklifleri ekinde, işbu idari şartnamenin 7.7. maddesine de uygun olacak şekilde sunmaları gereken belgeler ile kriter değerlendirme yöntemleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:
1- Gerçek kişi isteklilerin kendilerine ait, şahıs şirketi isteklilerin ortaklarının tamamına ait, sermaye şirketi isteklilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarına ait mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmaları gerekmektedir. İsteklinin tüzel kişi olması ve bu kriteri şirket içerisinde birden fazla kişinin karşılamasının gerektiği hallerde (ortak sayısının birden fazla olması durumunda) bu kişilerin ilgili maddede adı geçen teknik branşların herhangi birinden mezun olmuş olması gerekmekte olup kriteri karşılaması gereken bütün ortakların aynı branştan mezun olma zorunluluğu bulunmamaktadır. (İş ortaklığında pilot ortağın mezkur şartı sağlaması gerekmektedir.)
2- Finansal güç puanı, isteklinin 2017 yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hesaplanacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) finansal güç puanı hesabı için sunmaları gerekmektedir.(İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.)
3- Bu kriter kapsamındaki değerlendirme işbu idari şartnamenin 7.4.1. maddesinde yeterlik şartı olarak belirlenmiş olan banka referans mektubu üzerinden yapılacağından isteklilerin ayrıca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Yeterlik şartını sağlayabilmek için teklif kapsamında birden fazla banka referans mektubu sunulması durumunda bu mektuplardaki değerler toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır. (İş ortaklığında yalnızca pilot ortağın sunmuş olduğu banka referans mektupları dikkate alınır.)
4- İstekliler Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını sunması durumunda +1 puan, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını sunması durumunda +1, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını sunması durumunda +1 puan, alacaklardır. İstekliler yukarıda adı geçen her bir sertifika için ayrı ayrı birer puan alacaklardır. Bu madde kapsamında 1 sertifika sunan istekli +1 puan, 2 sertifika sunan istekli +2 puan, 3 sertifika sunan istekli +3 puan alacaktır. Bu madde kapsamında sertifika sunmayan istekliler bu madde kapsamında puan alamayacaklardır. (İş ortaklığında yalnızca pilot ortağın sunmuş olduğu sertifikalar dikkate alınır.)

Değerlendirme Yöntemi:
Aort= (GTT1+GTT2+…….GTTn+YM) / (n+1)
AT= Aort*P/100
DETT= GTT - AT

Formüllerde:

GTT : Geçerli Teklif Tutarları,
YM : Yaklaşık Maliyet Tutarı,
Aort : Yaklaşık Maliyet ve Geçerli Tekliflerin Aritmetik Ortalaması,
P : İsteklinin Fiyat Dışı Unsurlardan Alacağı Toplam Puanı,
AT : İsteklinin teklifine Eklenecek yada Düşülecek avantaj tutarı (bulunan tutar işareti [+ veya -] de gözetilerek isteklinin teklifinden çıkartılacaktır),
DETT: İsteklinin Değerlendirmeye Esas Teklif Tutarını

İfade etmek üzere değerlendirmeye esas teklif tutarı en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. Değerlendirmeye esas teklif tutarlarının eşit olması halinde sunulan teklif tutarı düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım İşleri Müdürlüğü 06100 Sıhhiye/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım İşleri Müdürlüğü Sıhhiye Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR