OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bina dış cephe yenileme işi yaptırılacaktır

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061026
Şehir : Trabzon / Of
Semt-Mahalle : SULAKLI MAH. / OF
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY ANADOLU 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/486036
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
CADDEDE MEVCUT BULUNAN 32 ADET BİNADA 3392,286 METREKARE MANTOLAMA YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SULAKLI MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI NO:3 OF/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
OF BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


TRABZON İLİ OF İLÇESİ SULAKLI MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ DIŞ CEPHE KAPLAMALARININ YÖRESEL MİMARİYE DÖNÜŞÜM PROJESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/486036
1-İdarenin
a) Adresi : SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI 3 61830 OF/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4627715191 - 4627715192
c) Elektronik Posta Adresi : yazici.selim@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : CADDEDE MEVCUT BULUNAN 32 ADET BİNADA 3392,286 METREKARE MANTOLAMA YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SULAKLI MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI NO:3 OF/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Belirtilen BIII Grup Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir."
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi Yerine Mezuniyet Belgelerini/Diplomalarını Sunmak Sureti İle İhaleye Girecek Olanların Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden Birinden Alınan Mezuniyet Belgeleri/Diplomaları İhale Konusu İş veya Benzer İşlere Denk Sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değelendirme "Teklif Fiyatı" ile "Kalite ve Teknik Değer Nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
Teklif Fiyatı Puanlaması 50 Tam Puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları TP=(TFmin x 50) / TF Formülü ile hesaplanacaktır.
Bu Förmülde:
TP: Teklif Puanı
TFmin: Geçerli Teklifler İçinden İstekliler Arasında Teklif Edilen en Düşük Teklif Fiyatı,
TF: İsteklinin Teklif Fiyatını ifade eder.
A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 50 Tam Puan üerinden Yapılacaktır.Geçerli Teklif Veren İsteklilere Ait Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlamasına Konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Kalemi/İş Grubu No Minimum Teklif Oranı% Maksimum Teklif Oranı% Puanı
15.185.1011 3 5 2
15.335.1203 9 15 6
15.540.1301 4 7 3
15.540.1305 2 3 2
15.540.1407 2 4 2
Özel-02 15 25 10
Özel-04 3 5 2
Özel-05 13 22 9
Özel-06 4 7 3
Özel-07 3 5 2
Özel-10 5 9 4
İş Grubu-01 7 13 5

İş Grubu-01' i oluşturan Kalemler : 77.100.1003, Özel-01, Özel-03, Özel-08, Özel-09, Özel-11, 15.550.1202, 15.540.1001, 15.540.1102, 15.275.1101
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR