SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton parke taşı, bordür ve oluk döşeme işleri yaptırılacaktır

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036890
Şehir : Van / Saray
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/378513
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 cm yüksekliğinde Beton Parke Taşı 50000 Metrekare 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA BORDÜR 17000 Metre 30 X 10 X SERBESTBOY CM BOYUTLARINDA OLUK TAŞI 8500 Metre Ø200 Mm Anma Çaplı Hdpe Esaslı Koruge Kan.Borusu 1500
İşin Yapılacağı Yer
:
Van/Saray İlçesi Muhtelif Mahallelerde bulunan cadde ve sokaklar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SARAY BELEDİYESİ KAZIMPAŞA MAH. NO;49
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


SARAY BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE SOKAK VE CADDELERİNDE BETON PARKE TAŞI,BORDÜR VE OLUK DÖŞEME YAPIM İŞİ SARAY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Saray Belediyesi Muhtelif Mahalle Sokak ve Caddelerinde Beton Parke taşı,Bordür ve Oluk Döşeme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/378513
1-İdarenin

a) Adresi : KAZIMPASA MAHALLESİ MİLLİ MÜDAFA KÜME EVLERİ NO:49 65830 SARAY SARAY/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4327812049 - 4327812049
c) Elektronik Posta Adresi : saraybelediyesi1987@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 cm yüksekliğinde Beton Parke Taşı 50000 Metrekare 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA BORDÜR 17000 Metre 30 X 10 X SERBESTBOY CM BOYUTLARINDA OLUK TAŞI 8500 Metre Ø200 Mm Anma Çaplı Hdpe Esaslı Koruge Kan.Borusu 1500
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Saray İlçesi Muhtelif Mahallelerde bulunan cadde ve sokaklar (İdarenin inisiyatifi doğrultusunda istenilen her mahalleye, İstenilen miktarda yapılmak üzere )
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SARAY BELEDİYESİ KAZIMPAŞA MAH. NO;49
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 TARİH VE 29696 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği A V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR27.04.2016 TARİH VE 29696 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği A V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAN SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR