ISPARTA DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA

Baraj inşaatında ikmal çalışması yaptırılacaktır

ISPARTA DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860507
Şehir : Afyonkarahisar / Çay
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAY YENİHABER 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/397596
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Temelden yüksekliği 105.5 m olan Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj inşaatında ikmal çalışması yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Afyonkarahisar İli Çay İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAY BARAJI İKMALİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Barajı İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/397596
1-İdarenin
a) Adresi : Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462241104 - 2462241116
c) Elektronik Posta Adresi : dsi18@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Temelden yüksekliği 105.5 m olan Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj inşaatında ikmal çalışması yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İli Çay İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 04.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-VIII Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50 Puan)
A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (43 Puan):
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 43 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Örnek :
İsteklinin Teklifi

A1 B2
Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1 ÇK01 Açıkta Kazı Yapılması metreküp .. .. ..
2 ÇK02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması metreküp a b c
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
55 ÇK55 Proje Yapımı maktuen .. .. ..
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) d

Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken
a: ÇK02 pozunun miktarı
b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı
c: ÇK02 pozunun tutarı
d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı
e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı
ÇK02 poza ait tutar c=a*b
ÇK02 nin teklife oranı e=c/d
e oranı eger belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır.

No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Aralık Puan
1 ÇB-01 Açıkta Kazı Yapılması 1.50 3.25 1.00
2 ÇB-02 Ulaşım Yollarında Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 1.25 2.25 1.00
3 ÇB-03 Tünel ve Dipsavak Su Alma Şaftı Kazısı Yapılması 0.20 0.30 0.50
4 ÇB-04 Random dolgu yapılması 9.00 13.50 2.00
5 ÇB-05 Barajda 1A (Kohezyonsuz İnce Kum + Silt Dolgu) Malzemesi İle Dolgu Yapılması 1.75 2.75 1.00
6 ÇB-06 Her çapta PVC esaslı dairesel ve tünel tipi drenaj borusunun temini ve
yerine konulması
0.04 0.08 0.50
7 ÇB-07 PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yerine konulması 0.30 0.50. 0.50
8 ÇB-08 Her Türlü İnşaat ve İmalatta (Tünel ve Şaft Betonu Dahil) Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konulması 2.50 4.75 2.00
9 ÇB-09 Açıkta ve tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması 0.35 0.55 1.00
10 ÇB-10 Önyüzü Beton Kaplamalı Göletlerde Önyüz Betonarme Betonu Yapılması 15.00 26.00 3.00
11 ÇB-11 Ön Yüzü Beton Kaplamalı Barajlarda Ön Yüz Beton SızdırmazlıkTertıbatının Yapılması 5.50 8.00 2.00
12 ÇB-12 S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması (Tünel ve Şaft Demir Donatısı Dahil) 19.00 27.00 2.00
13 ÇB-13 Açıkta ve tünelde çelik hasır imalatının yapılması 0.50 0.75 1.00
14 ÇB-14 Tünellerde ve Şaftta Daimi Çelik İksa Yapılması 1.00 1.90 1.00
15 ÇB-15 Her Türlü Ankraj ve Kaya Bulonu İşlerinin Yapılması 0.15 0.25 1.00
16 ÇB-16 Korumalı Bulon Yapılması 0.60 1.15 1.00
17 ÇB-17 Cebri Borular ve Çelik Mesnetlerinin Temini ve Yerine Montajı 3.50 5.25 2.00
18 ÇB-18 Giriş Izgarası, Demir Kapakları Ve Her Türlü Demir İşleri 3.25 4.50 1.50
19 ÇB-19 Su alma yapısı kapakları hidrolik kaldırma sistemi 0.35 0.55 1.00
20 ÇB-20 Su alma yapısı kapakları portal vinci (10 ton kapasiteli) 0.10 0.20 0.50
21 ÇB-21 Ø 1200 mm PN 10 kelebek vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.35 0.60 1.00
22 ÇB-22 Ø 1300 mm PN 10 kelebek vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.40 0.65 1.00
23 ÇB-23 1200x1200 mm PN 10 karesel sürgülü vana, elektrikli kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.50 0.75 1.00
24 ÇB-24 Ø 500 mm PN 10 kelebek vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.15 0.30 0.50
25 ÇB-25 Ø 400 mm PN 10 kelebek vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.15 0.25 0.50
26 ÇB-26 Ø 300 mm PN 10 kelebek vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi, vantuz vanası temini ve montajının yapılması 0.10 0.20 0.50
27 ÇB-27 Ø 1200 mm PN 10 konik vana, hidrolik kumanda sistemi, by-pass sistemi temini ve montajının yapılması 0.75 1.25 1.00
28 ÇB-28 Enjeksiyon bünyesine giren çimento 0.07 0.10 0.50
29 ÇB-29 Açıkta ve kondüvide her cins ve klastaki zeminlerde karotlu ve karotsuz kapak, perde, perde bağlantı enjeksiyon delikleri açılması 0.30 0.60 1.00
30 ÇB-30 Basınçlı Su deneyi Yapılması 0.01 0.02 0.50
31 ÇB-31 Açıkta ve kondüvide her cins ve klastaki zeminlerde kapak,perde,perde bağlantı enjeksiyonu yapılması 0.07 0.20 0.50
32 ÇB-32 İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanılarak Ocaktaşı ile Gömme derzli kargir duvar yapılması 2.50 3.75 1.00
33 ÇB-33 Ocak Taşı İle Taş Tahkimat Yapılması 0.75 1.40 1.00
34 ÇB-34 Panel Çit Korkuluk Yapılması 0.10 0.20 0.50
35 ÇB-35 Bitümlü asfalt kaplama 3.25 6.30 2.00
36 ÇB-36 1000 mm çapında beton büz temini ve döşenmesi 0.04 0.07 1.00
37 ÇB-37 Otokorkuluk Yapılması 1.00 2.00 1.00
38 ÇB-38 Elektrik ve havalandırma işleri yapılması 1.00 1.50 1.00
39 ÇB-39 Proje yapımı 0.20 0.40 1.00
40 ÇB-40 Göl alanındaki ağaç ve çalıların temizlenmesi 0.15 0.30 1.00
43.00
Aralık Puan

A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5Puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden tamamlamış olduğu, tek iş kapsamında 20.000 m2 ve üzerindeki önyüz beton imalatı gerçekleştirdiğini Resmi kurum tarafından belgelemek şartıyla puanlamada dikkate alınacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.
Bitirdiği Önyüz beton imalatı Puan
0 İse 0
20.000 m2 veya fazla ise 5
Not 1: İmalatını yaptığı önyüz beton imalatını ilgili Resmi kurum tarafından belgelemesi gerekmektedir. Resmi kurum tarafından belgelenmeyen beyanlar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Not 2: Fiyat Dışı unsur için sunulan inşaatı tamamlanmış ön yüz beton imalatına ait iş deneyim belgesi daha önce yapılan İş Ortaklığı adına alındı ise yapılan ön yüz beton imalat miktarı İş ortaklığınca firmalara ait ortaklık oranında değerlendirilecektir.
Örneğin A firması ve B firmasının oluşturmuş olduğu İş ortaklığınca temin edilen %50 ortaklık oranlarıyla kurulan ortak girişime ait 50.000 Metrekarelik bir barajın ön yüz beton imalatına ait sunulan iş deneyim belgesinin puanlamasın da ;
A Firması için ;
A = 50.000 metrekare (Ortaklıkla tamamlanan ön yüz beton imalat miktarı ) * 0,5 (İş ortaklığında hisseye ait Ortaklık Oranı )=25.000 metrekare olacaktır.
Ancak İş Ortaklığınca alınan yapımı tamamlanmış ön yüz beton imalatına ait iş deneyim belgesi sahibi firmalar ihaleye sundukları iş deneyim belgesinde belirtilen hisseleri oranında ihaleye katılmaları durumunda iş ortaklığının oranlarına bakılmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.
Örneğin
İhaleye İş ortaklığınca sunulan 25.000 metrekare önyüz beton imalatına ait iş deneyim belgesinde hisseye düşen ortaklık oranı A firması %60 B firması %40 ve ihaleye aynı iş ortaklığı oranlarınca katılmaları ve iş ortaklığı beyannamesinde A firması %60 -- B firması %40 şeklinde olması durumunda inşaatı tamamlanmış önyüz beton imalat miktarı 25.000 metrekare olarak dikkate alınacaktır.
Not 3 : İnşaatı tamamlanmış 20.000 metrekare ön yüz beton imalat miktarı altında kalan iş deneyim belgeleri puanlamada dikkate alınmayacak olup enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.3 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):
İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Ortak girişimlerde pilot ortak değerlendirilecektir.
Fesih edilen veya devir yapılan Gölet /Baraj Sayısı Puan
0 İse 2
1 veya fazla ise 0
İstekli, ihale dokümanı kapsamında kendisine verilen ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih yapılan işi olmadığına ve/veya ihale ilan tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde devir yapmadığına ilişkin belgeyi teklif dosyasında sunmak zorundadır. Mezkur belgeyi sunmayan veya yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan istekli Kalite Nitelik Puanından 0 puan alacaktır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3. Km 32340 ISPARTAadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR