ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRI

Balıkçı barınağı mendirek uzatılması ve tevsii inşaatı yaptırılacaktır

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155553
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : EMEK MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/159063
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 metre ana mendirek ve 34 m tali mendirek uzatılması, 200 m –5‘lik rıhtım, 2 adet (120 m x 7 m) kazıklı iskele ve fener kulesi imalatlarının yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erdemli/MERSİN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi B Blok Emek / Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ERDEMLİ BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK UZATILMASI VE TEVSİİ İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/159063
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK HAKKI TURAYLIÇ CAD. NO:5 06338 Emek ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122031000 - 3122123847
c) Elektronik Posta Adresi : dlhsatinalma@udhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 metre ana mendirek ve 34 m tali mendirek uzatılması, 200 m –5‘lik rıhtım, 2 adet (120 m x 7 m) kazıklı iskele ve fener kulesi imalatlarının yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erdemli/MERSİN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi B Blok Emek / Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede 11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A-X Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması”, “İş Kalemleri Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:44 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 44 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 44 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP = (TFmin x 44) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
A.2. İş Kalemleri Puanlaması (İKP) (41 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 41 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra İş Kalemi No Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
1 74.076.0008 13,43 19,31 8,00
2 74.025.0004 12,60 18,12 7,00
3 74.025.0005 6,30 9,06 4,00
4 74.006.0007 5,77 8,30 3,00
5 74.080.0006 5,05 7,27 3,00
6 74.101.0002 4,23 6,08 3,00
7 74.081.0001 4,15 5,96 2,00
8 74.090.0005 3,76 5,41 2,00
9 74.101.0003 2,80 4,03 2,00
10 74.030.0012 2,69 3,87 2,00
11 74.101.0010 1,88 2,70 1,00
12 74.080.0011 1,71 2,46 1,00
13 74.078.0008 1,33 1,91 1,00
14 74.025.0006 1,27 1,82 1,00
15 74.090.0022 1,24 1,78 1,00
TOPLAM 41,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. İKP puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Deneyim Puanlaması (DP) (15 Puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan veya devam eden işlerde iş durum belgesi almaya hak kazanılan, tek sözleşmeye bağlı;
(DP1) : Teklif edeceği bedelin müstakil olarak %100'üne eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapıları İş Deneyim Belgesi,

(DP2) : Teklif edeceği bedelin müstakil olarak %80'ine eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapıları iş grubundan Çelik Kazıklı olarak yapılmış İskele, Rıhtım vb. iş kalemine haiz İş Deneyim Belgesi,
ihale ilan tarihi itibariyle güncellenerek puanlama yapılacaktır.
İş deneyim belgeleri değerlendirilirken denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınacaktır. İş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait olması durumunda belgedeki ortaklık oranında değerlendirmeye alınacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerden sadece pilot ortağa ait olan (DP1) ve (DP2) için verilen İş Deneyim Belgesi değerlendirmeye alınacaktır.

(DP1) için koşulu sağlayan İş Deneyim Belgesi sayısı
Puan
0 ise
-0-

1 ve 1 den fazla ise
-7-
Puan alacaklardır.

(DP2) için koşulu sağlayan İş Deneyim Belgesi sayısı
Puan
0 ise
-0-

1 ve 1 den fazla ise
-8-
Puan alacaklardır.
DP için belge sunmayan istekliler bu kısımdan 0 (sıfır) puan alacaklardır.
DP hesaplanırken geçerli olan İş Deneyim Belgelerinden ihale ilan tarihi itibarıyla güncel bedeli en yüksek olan belgeler dikkate alınacak olup, sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları toplanmayacaktır.
Her bir grup için ayrı iş deneyim belgeleri sunulacak ve DP hesaplanırken 2 grubun puan toplamları alınacaktır. (DP ==(DP1) + (DP2) )
A.4. Toplam puan (TP)
Toplam puan: “Teklif Fiyatı Puanlaması”, “İş Kalemleri Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” puanlarının toplamıdır.
TP= TFP + İKP + DP formülü ile hesaplanacaktır.
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.”
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif:
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
FDTF’ eşit olması durumunda Teklif Fiyatı düşük olan isteklinin teklifi, Teklif fiyatlarının da eşit olması halinde isteklilerin sunduğu A-X grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi itibarıyla güncellenmiş değeri en yüksek olan isteklinin teklifi “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” kabul edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapılar Yapım Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(16.11.2013 tarihli ve 28823 sayılı ile 30.11.2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak N katsayısı 1 alınmıştır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR