FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/609832
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 193 ada 1 parsel 180 m2İmalathane binası Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan 510  ada 1 parsel 120 m2 Kafeterya binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet Konağı/FELAHİYE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FELAHİYE KADIN KALKINMA KOOPERATİFİNİN KURULMASI VE YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ İLE PAZARLANMASI PROJESİ KAPSAMINDA İMALATHANE VE KAFETERYA MEVCUT BİNA TAMİR BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

FELAHİYE KADIN KALKINMA KOOPERATİFİNİN KURULMASI VE YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ İLE PAZARLANMASI PROJESİ KAPSAMINDA İMALATHANE VE KAFETERYA MEVCUT BİNA TAMİR BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/609832

1-İdarenin

a) Adresi : KALE ATATÜRK BULVARI 105 38750 FELAHİYE/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3527912012 - 3527912191
c) Elektronik Posta Adresi : kaymakamlik@felahiye.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 193 ada 1 parsel 180 m2 İmalathane binası Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan 510 ada 1 parsel 120 m2 Kafeterya binası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 193 ada 1 parsel Felahiye Kaymakamlığına tahsisli 180 m2 İmalathane binası ve Felahiye Belediyesine ait Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Felahiye Kaymakamlığına tahsisli 510 ada 1 parsel 120 m2 Kafeterya binası
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı/FELAHİYE
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Felahiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR