BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076614
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/545746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100.000 m2 parke taşı döşenmesi ve 70.000 m2 sökülmesi 30.000 mt bordür, 4.000 mt oluk, 3.500 m2 andezit taşı döşenmesi, 8000 ton asfalt ile yama ve muhtelif işler yaptırılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cad. No:2, Kat:3, Bayrampaşa/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İŞLER YAPILMASI IŞİ

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İŞLER YAPILMASI IŞİ Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/545746

1-İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKÇI CADDESI NO:2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671916 - 2124671943
c) Elektronik Posta Adresi : info@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 m2 parke taşı döşenmesi ve 70.000 m2 sökülmesi 30.000 mt bordür, 4.000 mt oluk, 3.500 m2 andezit taşı döşenmesi, 8000 ton asfalt ile yama ve muhtelif işler yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bayrampaşa İlçe Geneli
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cad. No:2, Kat:3, Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği / Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme, isteklinin “Teklif Tutarı İle Fiyat Dışı Unsurlar” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif Tutarı Puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder.
A.2. Fiyat Dışı Unsurlar Puanlaması
Fiyat Dışı Unsurların Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsurların puanlamasına konu kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Poz No: İş Kalemi Birimi PUANI
33 İDARE MALI 6-8 CM RENKLİ-RENKSİZ HER EBATTA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ (Tamir) M2 6
15 ASFALT ROBOTU İLE YAMA YAPILMASI M2 4
16 PLENT ALTI AŞINMA ASFALT TABAKASI TİP 1 TON 3
29 Kazı ve Moloz Nakli TON 3
31 İDARE MALI BETON BORDÜR DÖŞENMESİ MT 3
30 BETON PARKETAŞ SÖKÜLMESİ M2 3
40 KAMYONET (ŞOFÖR,2 ADET İŞÇİ DAHİL) İLE BACA IZGARA AÇIK-KAPALI KANAL TEMİZLİĞİ YAPILMASI SA 2
17 PLENT ALTI AŞINMA ASFALT TABAKASI TİP 2 TON 2
4 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 2
34 İDARE MALI 6-8 CM RENKLİ-RENKSİZ HER EBATTA BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ (Yenileme) M2 2
9 Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi M3 1
36 İDARE MALI 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT/GRANİT TAŞI DÖŞENMESİ M2 1
48 İDARE MALI MALZEME İLE 3-6 M2'YE KADAR TRETUVAR TAMİRİ YAPILMASI AD 1
49 İDARE MALI 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT/GRANİT TAŞI DÖŞENMESİ 0-3 M2'YE KADAR AD 1
24 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 1
42 BACA YÜKSELTME AD 1
25 1 TON ASFALTIN 20 KM.'YE NAKLİ TON 1
47 İDARE MALI MALZEME İLE 3 M2'YE KADAR TRETUVAR TAMİRİ YAPILMASI AD 1
14 PLENTMİX MALZEME TEMİNİ NAKLİ VE EL İLE SERİLMESİ TON 1
50 İDARE MALI 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT/GRANİT TAŞI DÖŞENMESİ 3-6 M2'YE KADAR AD 1

Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.
Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20≤YMOS≤+%20 olması durumunda tabloda yer alan her bir iş kalemi için karşısında yer alan puan verilecektir.
İsteklilerin teklifleri -%20 ≤YMOS≤+%20 aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan verilmeyecektir.
Tabloda yer alan fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilecek iş kalemler için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı isteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır.
A.3. Toplam Puan: Teklif Tutarı Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanının toplamıdır.
B. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş A.3 maddesinde hesaplanan toplam puanı en yüksek istekliye ait olan tekliftir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR