MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

B tipi orman yolu yapılacaktır.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767748
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ HABER 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/116982
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 917-918-927 kod nolu 6+485 km B Tipi orman Yolları, Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 921 kod nolu 2+100 km B Tipi orman Yolu ve Şelale Orman İşletme Şefliği 126 kod nolu 3+470 km B Tipi orman Yolu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MANAVGAT/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yaylaalan Orman İşletme Şefliği Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YALÇIDİBİ ŞEFLİĞİ 921 KOD NOLU 2+100 KM,YALÇIDİBİ ŞEFLİĞİ 917-918-927 KOD NOLU 6+485 KM VE ŞELALE ŞEFLĞİ 126 KOD NOLU 3+470 KM UZUNLUĞUNDA B TİPİ ORMAN YOLU
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANAVGAT


Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yalçıdibi Şefliği 921 Kod Nolu 2+100 Km,Yalçıdibi Şefliği 917-918-927 kod nolu 6+485 km ve Şelale Şeflği 126 Kod nolu 3+470 km uzunluğunda B Tipi Orman Yolu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/116982
1-İdarenin
a) Adresi : Antalya Caddesi Bahçelievler Mahallesi No:89 07600 MANAVGAT/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427462405 - 2427461191
c) Elektronik Posta Adresi : manavgatoim@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 917-918-927 kod nolu 6+485 km B Tipi orman Yolları, Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 921 kod nolu 2+100 km B Tipi orman Yolu ve Şelale Orman İşletme Şefliği 126 kod nolu 3+470 km B Tipi orman Yolu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 917-918-927 kod nolu orman Yolları, Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği 921 kod nolu orman Yolu ve Şelale Orman İşletme Şefliği 126 kod nolu orman Yolu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yaylaalan Orman İşletme Şefliği Odası
b) Tarihi ve saati : 30.03.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ
V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) (Orman yolları dahil)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği,Orman Yüksek Mühendisliği , İnşaat Mühendisliği,İnşaat Yüksek Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR