TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aydınlatma direklerinin yenilenmesi

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00399045
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 30.07.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/287708
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeni alınacak olan 9 adet galvaniz direklerden 7 tanesi hâlihazırda direk bulunan yere kurulacaktır. Bu maksatla yaklaşık 15 metre yüksekliğinde 7 adet beton direklerin demontajı yapılacaktır. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


HAYDARPAŞA LİMAN SAHASINDA BULUNAN AYDINLATMA DİREKLERİNİN YENİLENMESİ İLE İLAVE AYDINLATMA DİREĞİ DİKİLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/287708

1-İdarenin

a) Adresi

:

SELIMIYE HAREM ISKELE CADDESI harem ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020 - 2163451705

c) Elektronik Posta Adresi

:

alizengin@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yeni alınacak olan 9 adet galvaniz direklerden 7 tanesi hâlihazırda direk bulunan yere kurulacaktır. Bu maksatla yaklaşık 15 metre yüksekliğinde 7 adet beton direklerin demontajı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

16.08.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Teklifle birlikte verilecek bilgi ve belgeler:

Projektörler ve direklere ait ISO Kalite Güvence Belgesi
LED Armatürlere ait LM-79 test sonuçları teklifle birlikte İdareye sunulacaktır.
LED Armatürlerde kullanılan LED chipin katalog ve LM-80 ve TM-21 teknik raporu verilecektir.
LED Armatürlerde kullanılan sürücünün kataloğu ve teknik raporu verilecektir.
LED Armatürlerin Madde 5,2’de belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TÜRKAK ya da Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kuruluşlarca verilmiş belgeler
Teklif edilen armatürlerin markasını, gücünü, teknik özelliklerini, yapısını ve boyutlarını gösteren resimler verilecektir.
Teklif verecek Firmalar, teklif ettikleri ürünün (sadece aydınlatma armatürleri ile ilgili) 60 (altmış) aylık garanti süresini taahhüt eden belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

D/V Grubundaki işler benzer iş sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Diplomaları İşdeneyim Belgesi yerine geçer

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ ALIM SATIM KOMİSYONU BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak ( N ) sınır katsayısı 1,00 olarak yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR