KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt işleri yaptırılacaktır

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155071
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/156949
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19.MADDE AÇIK İHALE-YAPIM İŞİ-8 KALEM(73.303,13 TON)KARTAL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ 155 ADET SOKAĞIN ASFALTLANMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KARTAL SINIRLARI İÇERİSİNDE KARTAL BELEDİYESİ'NİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINDA KALAN CADDE VE SOKAKLAR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARTAL BELEDİYESİ /FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI MAHALLE BELEDİYE CAD.NO:6 KARTAL /İSTANBUL(3.KAT)İHALE TOPLANTI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KARTAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARTAL İLÇE SINIRLARINDA BULUNAN CADDEVE SOKAKLARIN ASFALTLANMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/156949

1-İdarenin
a) Adresi : Kartal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Yukarı Mahalle Belediye Cad.No:6 34870 KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805289 - 2162805275
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19.MADDE AÇIK İHALE-YAPIM İŞİ-8 KALEM(73.303,13 TON)KARTAL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ 155 ADET SOKAĞIN ASFALTLANMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KARTAL SINIRLARI İÇERİSİNDE KARTAL BELEDİYESİ'NİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINDA KALAN CADDE VE SOKAKLAR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARTAL BELEDİYESİ /FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI MAHALLE BELEDİYE CAD.NO:6 KARTAL /İSTANBUL(3.KAT)İHALE TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 20.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra Ekipman cinsi ve özellikleri Gereken Minimum adet
1 Çalışır Durumda Asfalt Palenti(İstanbul Anadolu Yakasında (1 Adet Sabit Kurulu),(Kendi Malı Olma Şartı Olacaktır. 1
2 Damperli kamyon (Azami yüklü ağırlıklı 25 ton olacaktır.)(Kendi malı şartı olacaktır.) 4
3 Su tankeri (İstiap haddi en az 3 ton olacaktır.)(kendi malı olma şartı olacaktır.) 1
4 Distribütör(Kendi malı olma şartı olacaktır.) 1
5 Bitüm tankeri (Bitüm taşıyıcı olarak kullanılmak üzere Tır vasıflı taşıyıcı olacaktır.)(İstiap haddi en az 25.000 ton olacaktır.)(Kendi malı olma şartı) 1
6 Yol süpürme aracı 1
7 Kompaktör(sulu) 2
8 Asfalt kesme makinası 1
9 Asfalt kazıma makinesi 1
Aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi ,makine ,teçhizat ve diğer ekipmanı:ruhsat,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali,müşavir (YMM)raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir(SMMM) raporu ile teşvik edeceklerdir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A)ALT YAPI İŞLERİ V.GRUP KARA YOLU İŞLERİ(ALT YAPI+ÜST YAPI)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARTAL BELEDİYESİ /FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI MAHALLE BELEDİYE CAD.NO:6 KARTAL /İSTANBUL(3.KAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR