KULU BELEDİYE BŞK.

Arsa bedeli karşılığı kat karşılığı inşaat işi yaptırılacaktır.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00742492
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 29.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖZ KULU 29.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KULU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR !

ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR.


1- Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi, 214 ada 28 numaralı parselde 3346,96 m2 miktarındaki parsel üzerinde 2 kat bodrum, zemin kat ve 5 normal katlı Belediye Hizmet Binası ve Ticarethane niteliği taşıyan 10743,64 m2’ lik inşaat işinin ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 214 ada 28 parsel üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler doğrultusunda inşa edilecek binadan asgari;

Zemin kat;
1, 2, 12, 13, 14, 21, 23, 25 nolu Dükkanlar
(-2),(-1) bodrum katları
Z, 1, 2, 3, 4, 5. Katlarındaki Kamusal Alan (Belediye Hizmet Binası)

numaralı bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan dükkânlardan pay ( puan) cetvelinde belirtilen puanlara göre en fazla puanı içeren bağımsız bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir.
2-İşin Muhammen Bedeli:13.382.391,91TL (onüçmilyonüçyüzseksenikibinüçyüzdoksanbirtürklirasıdoksanbirkuruş)’tur.
3- İhale 14.02.2018 tarihinde çarşamba günü, saat :14.00 ‘de Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünden ( Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu / KONYA ) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir.
5-İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.
Bu belgeler:

  1. Geçmiş döneme ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Ticaret veya sanayi Odası’ na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,

  1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde : Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,
  3. Ortak teşebbüs olması halinde : Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) 2018 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından alacakları belge,
d) İmza sirküleri vermesi,

  1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi,
g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına alınmış limit içi 401471,76 TL (Dörtyüzbirbindörtüzyetmişbirtürklirasıyetmişaltıkuruş) ( Muhammen Bedelin %3’ü ) geçici banka teminat mektubu veya aynı miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz,
h) İsteklilerin Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,
i) Teklif mektubu;
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
a) İç Zarf : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.
1) Teklif mektubu,
2) Pay ( Puan ) Cetveli,
İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
b) Dış Zarf : Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır,
1) İç zarf,
2) İhale şartnamesinin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için ve mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler,
3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması.
Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,
j) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
k) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
l) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili varsa taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,
m) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak,
6- Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
8-İş deneyim belgesi olarak toplam 10.000 m2 den az olmayan bir veya birden fazla kamu (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden BII ve BIII grubu iş bitirmeler dikkate alınacaktır) veya özel iş bitirme belgelerinin toplamı dikkate alınacaktır ve dış zarfın içinde bulunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR