ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Anakanalı ve şebekesi ikmali yapım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767979
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/709868
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Brüt 821 ha S1 Ana Boru hattı ve şebekesinin inşaatı ile İşletme, bakım ve onarım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İMAMOĞLU SULAMASI S1 ANAKANALI VE ŞEBEKESİ İKMALİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İmamoğlu Sulaması S1 Anakanalı ve Şebekesi İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/709868

1-İdarenin
a) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
c) Elektronik Posta Adresi : dsi6@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Brüt 821 ha S1 Ana Boru hattı ve şebekesinin inşaatı ile İşletme, bakım ve onarım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana İli İmamoğlu İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati : 10.04.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan AIX gurubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (40 PUAN)
A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (33 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (33) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (F) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:
İM-03 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 15,00 TL,
İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 200,00 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (15/200) *100 = 7,50 (%)
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı %13,10 - %23,40 arasında olmadığından puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
Sıra No İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 İM-03 Boru Hendek Kazısı Yapılması ve Kazı Fazlasının Nakli %13,10(eşit) ve %23,40(eşit) ve arasında ise 6
2 İM-09 B.A. Betonu veya Beton Yapımı %10,40(eşit) ve %18,60(eşit) ve arasında ise 5
3 İM-04 Yataklama, Yastık Ve Gömlek Tabakası Yapılması %10,00(eşit) ve %17,80(eşit) ve arasında ise 4
4 İM-64 Adana-Aladağ Yolu Kesişimi 4200 mm Yatay Sondaj Yol Geçişi Yapılması %9,00(eşit) ve %25,00(eşit) ve arasında ise 4
5 İM-17 İşletme, Bakım ve Onarım İşleri %8,00(eşit) ve %14,50 (eşit) ve arasında ise 3.7
6 İM-16 Ø3800 mm Anma Çapında CTP Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi %5,00(eşit) ve %9,00(eşit) ve arasında ise 2.5
7 İM-62 S1 Anaboru Hattı Km: 1+519,35 Hat Kapama Vanası Montaj, Çelik Boru ve Parçaları %1,70(eşit) ve %8,00(eşit) ve arasında ise 0.85
8 İM-63 S1 Anaboru Hattı Km: 3+070,79 Hat Kapama Vanası Montaj, Çelik Boru ve Parçaları %1,70(eşit) ve %8,00(eşit) ve arasında ise 0.85
9 İM-02 Sanat Yapısı Kazı Yapılması, Dolguya Konulması ve Kazı Fazlasının Nakli %1,70(eşit) ve %3,00(eşit) ve arasında ise 0.8
10 İM-07 İşletme Yolu Yapılması (4 m genişliğnde) %1,70(eşit) ve %3,00(eşit) ve arasında ise 0.8
11 İM-13 Ø280-630 mm Anma Çapında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi %1,45(eşit) ve %2,60(eşit) ve arasında ise 0.5
12 İM-11 Sac Kapak ve Çelik Merdiven İmalatları %1,10(eşit) ve %2,10(eşit) ve arasında ise 0.5
13 İM-12 Ø110-250 mm Anma Çapında PE100 Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi %1,00(eşit) ve %1,80(eşit) ve arasında ise 0.5
14 İM-06 İşletme Yolu Yapılması (6 m genişliğnde) %0,85(eşit) ve %1,50(eşit) ve arasında ise 0.5
15 İM-66 Musullu Pompa İstasyonu ENH-Enerji Tesisi İkmali Temin Ve Montajı %0,30(eşit) ve %0,50(eşit) ve arasında ise 0.5
16 İM-08 Grobeton Yapımı %0,30(eşit) ve %0,50(eşit) ve arasında ise 0.5
17 İM-05 Boru Hendek Dolgusu %0,25(eşit) ve %0,45(eşit) ve arasında ise 0.5
18 İM-67 Musullu Pompa İstasyonu Elektrik Aksam İkmali Temin Ve Montajı %0,25(eşit) ve %0,45(eşit) ve arasında ise 0.5
19 İM-01 Açıkta Kazı Yapılması ve Kazı Fazlasının Nakli %0,20(eşit) ve %0,40(eşit) ve arasında ise 0.5

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (5 PUAN)

Teknik değer nitelik puanı 5 puan olarak belirlenecektir. İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanlar ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanların (ha) toplamı üzerinden, Brüt 821 ha ve üzeri sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam (5) puan alacaktır. 821 ha’dan küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

-Sulanmasına hizmet eden değil sulamaya açılan alan-şebeke miktarı dikkate alınacaktır.
-Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanlar kabul edilecektir.
-Puanlamada iş deneyim belge sayısına göre değil, toplam miktar (ha) dikkate alınacak olup belge sayısına sınırlama getirilmeyecektir.
-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır. (verilecek olan puan ortak sayısına bölünmeyecektir.)
- İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş deneyim belgelerini ve bu iş deneyim belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)
-İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.
-İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,
İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan olarak hesaplanacaktır.
-İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.
- Ortak girişimin herhangi bir ortağının fesih veya devir ettiği iş olması veya beyan sunmaması durumunda söz konusu ortak girişimin Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;
Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.
FDUP= KNP+TDNP+ TSP

A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.
TP= FP + FDUP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:25 01120 Seyhan/Adana adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazete ile Devlet Su İşlerince ihale edilecek alt yapı grubundaki işlerde aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR