SİVAS TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt yapı iyileştirme çalışması yaptırılacaktır

SİVAS TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090513
Şehir : Sivas
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL DİVRİĞİ 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/594385
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
83.452 m3 kazı yapılması, 6.687 m3 beton dökülmesi, 30.000 m2 çelik ağlarla şev koruması yapılması, 265 ton çelik temini ve işçiliği vb. yapım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sivas
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇETİNKAYA-DİVRİĞİ MUHTELİF KM’LERDE ALT YAPI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILMASI İŞİ


T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Çetinkaya-Divriği Muhtelif Km’lerde Alt Yapı İyileştirme Çalışması Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/594385

1-İdarenin
a) Adresi : Istasyon Caddesi 1 58030 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462217000 - 3462237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 83.452 m3 kazı yapılması, 6.687 m3 beton dökülmesi, 30.000 m2 çelik ağlarla şev koruması yapılması, 265 ton çelik temini ve işçiliği vb. yapım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sivas Divriği-Çetinkaya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS
b) Tarihi ve saati : 03.01.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Benzer İş Gruplarına ait tebliğin AV,AVI Grubundaki işler benzer iş olarak değerlendirmeye alınacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra sınır değerin üzerinde kalan geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra sınır değer üzerinde kalan geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat teklif Cetveli Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%) Puan
14 Makine ile her türlü klas ve zeminde kazı yapılması ve nakli 17 29 12
9 Çelik ağlarla şev koruması yapılması (Nakliye-Malzeme ve İşçilik Dahil) 14 23 9
24 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 9 15 6
4 Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil) 9 14 6
19 OTOKORKULUK YAPILMASI VE MONTAJI( Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 4 7 3
26 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 4 6 2
21 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye Dahil) 2 4 2
5 Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil) 2 4 1
23 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 3 1
25 Ahşaptan seri kalıp yapılması 2 3 1
İş Grubu1* 3 4 2
İş Grubu2** 4 7 3
İş Grubu3*** 4 7 2
TOPLAM= 50


Diğer iş kalemleri
İş Grubu 1 * :

Birim Fiyat teklif Cetveli Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%) Puan
12 Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı Malzeme ile Alttemel Yapılması (Nakliye Dahil) 3 4 2
20 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye Dahil )
3 Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
7 Ocak taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı(Nakliye Dahil)
2 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)(Nakliye Dahil)
13 Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1 inç)] (Nakliye dahil)
6 Katran Badana


Diğer iş kalemleri
İş Grubu 2 ** :

Birim Fiyat teklif Cetveli Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%) Puan
11 Çelik ağlarla yapılan şev koruması için topuk ve yüzey ankrajı tesis edilmesi(Nakliye-Malzeme ve İşçilik Dahil) 4 7 3
10 Çelik ağlarla yapılan şev koruması için tepe ankrajı tesis edilmesi(Nakliye-Malzeme ve İşçilik Dahil)
22 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
1 2 Adet Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti
18 Prefabrik Menfez Yapılması ve Yerine Konulması(Nakliye Dahil)
8 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Nakliye Dahil)
27 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Nakliye Dahil)
17 100 mm lik sert PVC borudan barbakan yapılması


Diğer iş kalemleri
İş Grubu 3 *** :

Birim Fiyat
teklif Cetveli Sıra No
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%) Puan
14 İŞ TRENİ( Malzeme Taşınması İçin) KİRALANMASI 4 7 2
16 VAGON KİRALANMASI


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Diğer iş kalemleri iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliği (3.Kat, 325 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

13 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR