İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akçakiraz (elazığ) içmesuyu inşaatı yapım işi

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00922999
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 01.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/668352
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ø75-355 mm PE100 boru ile L=81859 m şebeke ana boru, iletim, tahliye ve şebeke hattı döşenmesi, 1 ad. Hidrofor Binası, 1 ad. 500 m³ depo, 1 ad. 2000 m³ depo onarımı, 2400 ad abone bağlantısı, sanat yapıları ile elektrik ve mekanik işlerinin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akçakiraz (ELAZIĞ)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKÇAKİRAZ (ELAZIĞ) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akçakiraz (ELAZIĞ) İçmesuyu İnşaatı Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/668352
1-İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ø75-355 mm PE100 boru ile L=81859 m şebeke ana boru, iletim, tahliye ve şebeke hattı döşenmesi, 1 ad. Hidrofor Binası, 1 ad. 500 m³ depo, 1 ad. 2000 m³ depo onarımı, 2400 ad abone bağlantısı, sanat yapıları ile elektrik ve mekanik işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akçakiraz (ELAZIĞ)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III, A/IV veya A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/III grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,
A/XI grubu işler:
1) Kanalizasyon arıtma tesisleri,
2) Atıksu arıtma tesisleri,
3) Su arıtma tesisleri,
4) İçmesuyu arıtma tesisleri,
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak, sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFsd: Geçerli tekliflerden sınır değer üstündeki ilk teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.
Puan Alabilmek İçin İstenen

İş Kalemi No Oranlar NP Puanları
Alt Üst
AKİRAZ-İNŞ-1 0,021979 0,037678 1,50
AKİRAZ-İNŞ-2 0,004995 0,008563 0,80
AKİRAZ-İNŞ-3 0,002712 0,004649 0,80
AKİRAZ-İNŞ-4 0,000387 0,000663 0,60
AKİRAZ-İNŞ-5 0,001011 0,001733 0,60
AKİRAZ-İNŞ-6 0,000093 0,000160 0,60
AKİRAZ-İNŞ-7 0,000104 0,000178 0,60
AKİRAZ-İNŞ-8 0,000400 0,000685 0,60
AKİRAZ-İNŞ-9 0,000061 0,000105 0,50
AKİRAZ-İNŞ-10 0,000037 0,000063 0,50
AKİRAZ-İNŞ-11 0,000716 0,001227 0,60
AKİRAZ-İNŞ-12 0,000506 0,000867 0,60
AKİRAZ-İNŞ-13 0,000867 0,001486 0,60
AKİRAZ-İNŞ-14 0,000938 0,001609 0,60
AKİRAZ-İNŞ-15 0,000786 0,001347 0,60
AKİRAZ-İNŞ-16 0,000578 0,000991 0,60
AKİRAZ-İNŞ-17 0,004472 0,007667 0,80
AKİRAZ-İNŞ-18 0,002979 0,005106 0,80
AKİRAZ-İNŞ-19 0,013863 0,023765 0,80
AKİRAZ-İNŞ-20 0,001512 0,002592 0,80
AKİRAZ-İNŞ-21 0,004022 0,006895 0,80
AKİRAZ-İNŞ-22 0,001092 0,001871 0,60
AKİRAZ-İNŞ-23 0,000885 0,001517 0,60
AKİRAZ-İNŞ-24 0,000763 0,001309 0,60
AKİRAZ-İNŞ-25 0,003622 0,006208 0,60
AKİRAZ-İNŞ-26 0,003201 0,005488 0,60
AKİRAZ-İNŞ-27 0,000852 0,001461 0,60
AKİRAZ-İNŞ-28 0,007011 0,012020 0,60
AKİRAZ-İNŞ-29 0,005786 0,009919 0,60
AKİRAZ-İNŞ-30 0,006879 0,011792 0,60
AKİRAZ-İNŞ-31 0,000985 0,001688 0,60
AKİRAZ-İNŞ-32 0,001449 0,002485 0,60
AKİRAZ-İNŞ-33 0,000349 0,000598 0,60
AKİRAZ-İNŞ-34 0,001075 0,001843 0,60
AKİRAZ-İNŞ-35 0,000692 0,001186 0,60
AKİRAZ-İNŞ-36 0,000189 0,000324 0,60
AKİRAZ-İNŞ-37 0,005674 0,009727 0,60
AKİRAZ-İNŞ-38 0,001899 0,003255 0,60
AKİRAZ-İNŞ-39 0,177989 0,305124 0,60
AKİRAZ-İNŞ-40 0,006258 0,010728 0,60
AKİRAZ-İNŞ-41 0,112548 0,192939 1,00
AKİRAZ-İNŞ-42 0,077158 0,132271 1,00
AKİRAZ-İNŞ-43 0,008686 0,014891 0,60
AKİRAZ-İNŞ-44 0,000927 0,001590 0,60
AKİRAZ-İNŞ-45 0,012919 0,022147 0,60
AKİRAZ-İNŞ-46 0,016677 0,028589 0,60
AKİRAZ-İNŞ-47 0,018759 0,032158 0,60
AKİRAZ-İNŞ-48 0,033312 0,057105 0,60
AKİRAZ-İNŞ-49 0,101041 0,173214 1,00
AKİRAZ-İNŞ-50 0,003818 0,006545 0,60
AKİRAZ-İNŞ-51 0,002667 0,004573 0,50
AKİRAZ.MEK.01 0,005787 0,009921 0,60
AKİRAZ.MEK.02 0,002495 0,004277 0,60
AKİRAZ.MEK.03 0,000459 0,000787 0,30
AKİRAZ.MEK.04 0,001548 0,002654 0,30
AKİRAZ.MEK.05 0,001452 0,002489 0,30
AKİRAZ.MEK.06 0,000872 0,001496 0,30
AKİRAZ.MEK.07 0,000096 0,000164 0,30
AKİRAZ.MEK.08 0,000081 0,000138 0,30
AKİRAZ.MEK.09 0,000283 0,000486 0,30
AKİRAZ.MEK.10 0,001017 0,001744 0,30
AKİRAZ.ELK.1 0,001272 0,002181 0,40
AKİRAZ.ELK.2 0,000973 0,001668 0,30
AKİRAZ.ELK.3 0,001062 0,001821 0,30
AKİRAZ.ELK.4 0,000495 0,000849 0,30
AKİRAZ.ELK.5 0,000489 0,000838 0,30
AKİRAZ.ELK.6 0,000618 0,001060 0,30
AKİRAZ.ELK.7 0,001240 0,002126 0,30
AKİRAZ.ELK.8 0,001578 0,002706 0,40

NP Puanları Toplamı: 40

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının
(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not: Puanlama hesabı yapılırken, virgülden sonra 4 (dört) hane dikkate alınacaktır. 4. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;
Örnek; 0,12563 sayısı 0,1256 olarak,
0,12569 sayısı 0,1256 olarak,
0,12565 sayısı 0,1256 olarak,
0,00005 sayısı 0,0000 olarak uygulama yapılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Döküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR