KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 okul binası yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında ihale edilecektir

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mülkiyeti Maliye Hazinesinde bulunan Musa Köy Şehit Er Rahmi Yılmazer Sok. No 78 adresinde bulunan İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Binası (Betonarme Karkas Yapı, Zemin+2 Kat Toplam 1176 m² kapalı alan )ve Mülkiyeti Kastamonu ili tüzel kişiliğe ait Dilküşah Mah. Çanakkale Şehitleri Cad. No:53, adresinde bulunan Tosya Namık Kemal Ortaokulu Okul (Zemin+3 Betonarme karkas yapı toplam 2848 m² kapalı alan ) Binası  yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE İLANI

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mülkiyeti Maliye Hazinesinde bulunan Musa Köy Şehit Er Rahmi Yılmazer Sok. No 78 adresinde bulunan İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Binası (Betonarme Karkas Yapı, Zemin+2 Kat Toplam 1176 m² kapalı alan )ve Mülkiyeti Kastamonu ili tüzel kişiliğe ait Dilküşah Mah. Çanakkale Şehitleri Cad. No:53, adresinde bulunan Tosya Namık Kemal Ortaokulu Okul (Zemin+3 Betonarme karkas yapı toplam 2848 m² kapalı alan ) Binası yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında muhammen bedel üzerinden ihale edilecektir.
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 06/08/2020 Perşembe günü Saat 10:00’ da Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
İhale günü olan 06/08/2020 Perşembe günü Saat 10:00’ da istenilen belgelerle birlikte komisyon önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
A. Gerçek kişilerin;
a. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini
b. Tebligat için Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesi
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
d. Sabıka kaydı
B. Tüzel kişilerin;
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
C. Vekaleten katılanlar için 2020 yılına ait noter tasdikli vekaletname ve vekalet veren ile vekalet eden kişilere ait ( A ) maddesinde istenen tüm belgeler;
D. İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (A) veya (B) maddesinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
E. İhalenin muhammen bedeli 838,75 TL (Sekizyüzotuzsekiz TL, Yetmişbeş Kuruş) olup, bu işin geçici teminat bedeli 400,00 TL’ nın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekont veya banka teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit İçi olması ve teyit yazısının bulunması),Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası IBAN NO:TR49 0001 0001 5100 0010 0055 38
F. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Biriminde şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir. İlgililer Müdürlüğümüzün Okul Kantinleri Hesabına (TR80 0001 0001 5136 0996 8550 26) 250,00-(İkiyüzelli)-TL şartname bedeli yatırdığına dair banka dekontu karşılığında aynı birimden ihale dokümanını temin edebileceklerdir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
G. Son 10 yıl içerisinde yıkım işine yönelik tek belge ile alınmış en az 100.000,00TL iş bitirme belgesi,(Yıkım işi harici alınan iş bitirme belgeleri geçerli sayılmayacaktır.)
H. Yıkımı yapılacak binaları görerek ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe
2. İhale muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren istekli üzerinde kalacaktır.
3. İlanda ve ihale dokümanında yer almayan hususlar için 2886 sayılı kanun hükümleri geçerlidir
4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR