İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962778
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mübadelede verilecek (255) taşıttan; (108)’i otomobil, (111)’i kamyonet panelvan, (7)’si minibüs, (6)’sı otobüs, (23)’ü motosiklettir. -Marka olarak; (1)’i BMW, (52)’si Fiat grubu, (78)’i Ford grubu, (19)’u Honda, (44)’ü Hyundai grubu, (3)’ü Isuzu, (1)’i Kanuni, (2)’si Nissan, (2)’si Piagio, (14)’ü Renault grubu, (29)’u Toyota grubu, (10)’u Volksvagen markadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu (A) Blok 2. Kat Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT MÜBADELE İLANI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;
a) Adı :İstanbul Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi :Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü A Blok 2. Kat Fatih/ İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 636 13 44 – Fax : 0 212 636 14 35
c) Elektronik posta adresi : ali.eren5@egm.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın; Ekonomik ömrünü doldurmuş;
toplam (255) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar
Adı, niteliği, türü ve miktarı Mübadelede verilecek (255) taşıttan; (108)’i otomobil, (111)’i kamyonet panelvan, (7)’si minibüs, (6)’sı otobüs, (23)’ü motosiklettir.
-Marka olarak; (1)’i BMW, (52)’si Fiat grubu, (78)’i Ford grubu, (19)’u Honda, (44)’ü Hyundai grubu, (3)’ü Isuzu, (1)’i Kanuni, (2)’si Nissan, (2)’si Piagio, (14)’ü Renault grubu, (29)’u Toyota grubu, (10)’u Volksvagen markadır.
-Model Olarak; (1)’i 2000, (1)’i 2001, (4)’ü 2002, (3)’ü 2004, (24)’ü 2005, (21)’i 2006, (43)’ü 2007, (48)’i 2008, (24)’ü 2009, (30)’u 2010, (45)’i 2011, (7)’si 2012, (4)’ü 2013 modeldir.
-Bu taşıtların (255)’i de HEK durumundadır.
-HEK durumundaki bu taşıtlar bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların; '(3) adet Dacia Sandero Stepway 1.5 dci 90 bg marka taşıt, (44) adet Renault Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 BG marka taşıt, (2) adet Goodyear 235/85R/16 marka lastik
Durumu ve özellikleri Taşıtlar 2019 model ve kullanılmamış olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri; Mübadelede teklif edilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Fatih/İstanbul adresine teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri; Mübadele karşılığı verilecek mallar İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2 Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu (A) Blok 2. Kat Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03/04/2019 günü saat: 14:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 4.410.517,00 TL (Dörtmilyondörtyüzonbinbeşyüzonyedi Türk Lirası)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli; 4.446.950,00 TL (dörtmilyondörtyüzkırkaltıbindokuzyüzelli TürkLirası)


9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 133.408,50-TL)az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Cağaloğlu/ İSTANBUL adresine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 03/04/2019 günü saat: 13:00’e kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez .
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2 Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR