ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı karşılığı inşaat yaptırılacaktır

ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ordu İli Ünye İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 1763 Ada 4 Parsel verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ordu İli, Ünye İlçesi, Gölevi mahallesi, Küçük Göl Mevkii, 995 ada 25 parsel Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; Ünye Orman İşletme Müdürlüğü , 3.720 m2 kapalı alanlı Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası ve peyzaj işleri yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması ve üzerine ilave bedel Alınması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ek bina İhale Salonu Kat Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 52300 Ünye/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

“Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi

: Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 52300 ÜNYE/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0452 323 10 88- Faks: 0452 323 12 81

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ordu İli Ünye İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 1763 Ada 4 Parsel verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ordu İli, Ünye İlçesi, Gölevi mahallesi, Küçük Göl Mevkii, 995 ada 25 parsel Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; Ünye Orman İşletme Müdürlüğü , 3.720 m2 kapalı alanlı Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası ve peyzaj işleri yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması ve üzerine ilave bedel Alınması İşi

b) Taşınmaz mal muhammen bedeli

: 8.109.055,74 TL

c) İnşaat bedeli

: 8.107.031,27 TL.

ç) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ek bina İhale Salonu Kat Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 52300 Ünye/ORDU

b) Tarihi ve saati

:19/03/2019 Salı günü Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5.Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Ünye Şube TR 8500 0100 0219 2845 2208 5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.10. Doküman alındı belgesi.
4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.
4.1.12.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.
4.1.13.İş Ortaklığı Beyannamesi.
4.1.14. Banka Referans Mektubu.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 Ünye /Ordu adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1.000,00 (Bin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Ünye Şube TR85 0001 000219284522085001 nolu hesaba yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 Ünye /Ordu adresinde görülebilir adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ek bina İhale Salonu Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 52300 Ünye/ORDU adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binaları ve peyzaj işleri yapmayı ve satışa konu arsa ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan: 2.024,47 TL (İkibinyirmidörtlirakırkyedikuruş) ilave bedeli karşılığı olarak mahal listesindeki ek imalatları yapmayı taahhüt eder. İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan, yapılacak olan idare binası içerisinde idarenin ön göreceği ek imalatlar yaptırılacaktır. Yapılacak ek inşaat imalatı için sözleşme aşamasında hangi projenin ne miktarda yapılacağı sözleşmede açık bir şekilde yazılacak, ana sözleşme ile birlikte imzalanacaktır. Asıl ve ek iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.
9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.
10- İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2018 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2019 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2018 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2019 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.
11- İstekliler tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR