KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım karşılığı enkaz satışı yapılacaktır

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mülkiyeti Maliye Hazinesinde bulunan Candaroğulları mah. 853 Ada 554 parselde yer alan 5 Adet Lojman binası ile Seydiler İlçesi Seydiler Yatılı Bölge Ortaokulu, Pansiyon ve Lojman binaları yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında muhammen bedel üzerinden ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE İLANI

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mülkiyeti Maliye Hazinesinde bulunan Candaroğulları mah. 853 Ada 554 parselde yer alan 5 Adet Lojman binası ile Seydiler İlçesi Seydiler Yatılı Bölge Ortaokulu, Pansiyon ve Lojman binaları yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında muhammen bedel üzerinden ihale edilecektir.
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 21/01/2010 Salı günü Saat 14:00’ da Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
20/01/2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar istenilen belgelerle birlikte bizzat Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri şubesine başvurmaları yada İhale günü olan 21/01/2020 Salı günü Saat 14:00’ da istenilen belgelerle birlikte komisyon önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 1. Gerçek kişilerin;

 1. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini

 2. Tebligat için Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesi

 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 4. Sabıka kaydı

 1. Tüzel kişilerin;

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,

 1. Vekaleten katılanlar için 2020 yılına ait noter tasdikli vekaletname ve vekalet veren ile vekalet eden kişilere ait ( A ) maddesinde istenen tüm belgeler;

 2. İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (A) veya (B) maddesinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

 1. İhalenin muhammen bedeli 63.319,99 TL (Altmışüçbinüçyüzondokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş) + %18 KDV (olup, bu işin geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ ü olan 1.899,60 TL’ nın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekont veya banka teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit İçi olması ve teyit yazısının bulunması),

 2. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Biriminde şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir. İlgililer Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Şubesi 36099685-5026 No’lu Okul Kantinleri Hesabına 500,00-(Beşyüz)-TL şartname bedeli yatırdığına dair banka dekontu karşılığında aynı birimden ihale dokümanını temin edebileceklerdir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

 3. Son 15 yıl içerisinde alınmış, iş grupları tebliğinde yer alan B/III grubu işlere yönelik tek belge ile alınmış en az 100.000,00TL iş bitirme belgesi,

 4. Dilekçe (yıkımı yapılacak binaları görerek ihaleye katılmak istediğine dair)

 1. İhale muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren istekli üzerinde kalacaktır.

 2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR