MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım hizmeti karşılığı hurda satışı yapılacaktır

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğüne bağlılarında bulunan 35 adet taşınmazın yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC MSB ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İHALE İLANI


TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü tarafından TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü bağlılarında bulunan 35 adet taşınmazın yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 27/01/2020 tarih saat 10:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
1- İdarenin:
a) Adresi : TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü - Yıldıztepe Mah. Şehit Yzb. T.Güngör Cad. No:35 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks numarası:0 222 231 28 89 – 0 222 239 84 26
c) Elektronik Posta Adresi : bati.tedarik@ant.gov.tr
2- İhale Konusu işin:
a) Niteliği türü ve miktarı : TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğüne bağlılarında bulunan 35 adet taşınmazın yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi.
b) Yapılacağı yer :
Yıkımı Yapılacak Taşınmazlar:
Antalya Hava Meydan İkmal Şefliğinde Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 7x8x2,30m ölçülerinde Bina)
AE-3 Dağnahiyesi Pompa İstasyonunda Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 5m³ kapasiteli gaz tankı )
TF-9 Afyon Tank Çiftliğinde Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 10x11,5x3,5m ölçülerinde bina,
1 adet 10x9x3,5m ölçülerinde bina)
AE-6 Altıntaş Pompa İstasyonunda Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 9x10,2x3,2m ölçülerinde bina)
Bandırma Hava Meydanda Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 4,9x10,2x3m ölçülerinde bina,
1 adet 3,5x5,1x3m ölçülerinde depo,
1 adet 3m³ kapasiteli yakıt tankı,
2 adet 2,6x3,6x2m ölçülerinde dolum noktası,
1 adet 5,3x30x3,1m ölçülerinde bina,
1 adet 10,1x10,5x4m ölçülerinde bina,
1 adet 5x13x3m ölçülerinde manifold istasyonu)
Balıkesir Hava Meydanda Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 10x12x4m ölçülerinde bina,
2 adet 7x12x4m ölçülerinde bina,
1 adet 4x7x2,5m ölçülerinde bina)
TF-15 Balıkesir Tank Çiftliğinde Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 2,5x6x4,5m ölçülerinde dolum kolu,
1 adet 3,3x6,7x2,8m ölçülerinde dolum yeri,
1 adet 383X1,65m ölçülerinde tel çit,
1 adet 765m2x10cm ölçülerinde saha betonu)
Ümraniye Yer Üstü Depoda Bulunan Taşınmazlar:
(4 adet 2500m³ kapasiteli yakıt tankı,
2 adet 5000m³ kapasiteli yakıt tankı,
2 adet 1000m³ kapasiteli yakıt tankı,
3 adet 100m³ kapasiteli yakıt tankı)
TF-12 Konya Hava Meydanda Bulunan Taşınmazlar:
(1 adet 10,7x13x4,5m ölçülerinde bina,
2 adet 380m³ kapasiteli yakıt deposu)
c) İşin süresi : İşyeri teslimini müteakip 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati :27/01/2020 saat: 10:00
4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
4.1.Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Teklif mektubu.
4.4. Geçici teminat. (Bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır. Makbuzu ihale dosyasına konulacaktır.)
4.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Alınmış 15 01 11*, 16 02 13*, 17 01 01, 17 04 05, 17 04 09*, 17 04 10*,17 09 03*, 05 01 03* atık kodlarını içeren çevre mevzuatı kapsamındaki geri kazanım ya da bertaraf ya da ara depolama lisans belgeleri.
Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise atık yönetmeliğine göre ara depolamaya gönderilen atıkların nihai bertarafa gönderilinceye kadar kanuni sorumluluğu mütesessil olarak işveren firmada da olacağı için, yüklenici firma bu atıkları ara depoladıktan sonra göndereceği geri kazanım-bertaraf firması ile bahsedilen kodları içeren ve bu işin zikredildiği sözleşmeyi sunmak zorundadır.
4.6. Bu iş için iş ortalığı kabul edilemez.
4.7. Muhammen bedelin % 50'sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili kamuya yaptığı taşınmaz yıkımı konusunda iş bitirme belgesi
4.8. Firmanın bünyesinde çalışan şoförlerden en az 3ünün SRC5 belgesine sahip olması gerekmekte olup noter onaylı SRC5 belgeleri ve bu şoförlerin son 3 aya ait SGK prim ödemelerini gösterir belgeler.
4.9. Firmanın bünyesinde bulunan araçlardan en az 3ünün tehlikeli atık taşıma lisansına sahip olması gerekmekte olup bu lisans belgeleri.
4.10. Firmanın bünyesinde en az 2 Çevre Mühendisi çalışması gerekmekte olup bu mühendislerin mesleki diplomaları.
İstenen belge, dekont ve makbuzlar ihale zarfı içine konulacaktır. Zarf kapatılacak üstüne bilgiler yazılacaktır. Zarf kapama yerlerine kaşe ve imza yapılacaktır.İhale saatinden önce müdürlüğümüze teslim edilecektir. Posta ile yapılacak ihale teklif dosyasının ihale tarihi ve saatinden önce idareye ulaşması gerekmektedir.
5-Tahmin Edilen Fiyat:

İşin Adı

Muhammen Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü bağlılarında Bulunan Taşınmazların Hurda Karşılığı Yıkım İşi

154.166,67TL (YüzellidörtbinyüzaltmışaltıTürkLirasıaltmışyedikuruş)
(KDV Hariç)
(Yıkım sonucunda idareye ödeme yapılacak bedel)

27/01/2020

10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR