ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım hizmeti karşılığı enkaz ve hurda satışı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastane binası ve diğer yapıların bir bütün olarak çıkacak her türlü malzeme karşılığı, temel seviyesinde olacak şekilde yıktırılması ve molozların kaldırılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak, Deniz Apartmanı, No:4 Daire:4 Kızılay, Çankaya-ANKARA adresinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM ESKİ AZİZİYE ARAŞTIRMA HASTANESİ YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR


Erzurum İli, Palandöken ilçesi, Köşk Mahallesi, 192 ada, 480 parseldeki 111.044,09 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan atıl hastane binası ve diğer yapıların bir bütün olarak çıkacak her türlü malzeme karşılığı, temel seviyesinde olacak şekilde yıktırılması ve molozların kaldırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
1. İhale şartnamesi ve ekleri saat 09:00-12:30 ve 13:30-18:00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak, Deniz Apartmanı, No:4 Daire:4 Kızılay, Çankaya-ANKARA adresinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) Genel Müdürlüğünde veya http://www.aduas.gov.tr web adresinde görülebilir.
2. İhale şartname bedeli, 1.000 (bin) TL olup bu bedel ADÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün T. Halk Bankası Ankara şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yatırılarak ADÜAŞ Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif vermek için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
3. Teklifler, 27.08.2019 günü saat 14.00’e kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. İhale, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle (2886 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında) sonuçlandırılacaktır.
4. Bu işin tahmini bedeli 3.153.260 TL olup geçici teminat tutarı 94.598 TL’dir.
5.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir:
5.1 Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge,
5.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
5.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),
5.4 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,
5.5 Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.6 Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat,
5.7 İş deneyimini gösteren belge (İş deneyim olarak son 5 yıl içerisinde resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi. İş deneyim belgesi ihale tahmini bedelinin %50 ’sini karşılamak zorundadır),
5.8 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6. İhaleye ilişkin diğer tüm hususlar ihale şartnamesi ve eklerinde düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR