KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın acil durum üniteleri yaptırılması karşılığında taşınmaz mal trampa ihalesi

KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181355
Şehir : Kütahya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 03.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi (Toplantı Salonu) -  43040 / KÜTAHYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Acil Durum Üniteleri Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin :
a) Adresi
: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi 43040 / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0274 231 33 40- Faks : 0274 231 33 51
2 - İhale konusu yapım işinin :
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kumarı mahallesi 3399 ada 1 parsel orman alanında kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 10218,40 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Ünitelerinin anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında ; İli:Kütahya, İçesi:Merkez, Mahallesi:İstiklal, Niteliği:--, AdaNo:402, Parsel No:1-11-12, Yüzölçümü:10.974,91 m2, Hisse Oranı:Tam, Sahibi:Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal ile İli:Kütahya, İçesi:Merkez, Mahallesi:LalaHüseyin Paşa, Niteliği:--, AdaNo:1765, Parsel No:235, Yüzölçümü:5.736,00 m2, Hisse Oranı:Tam, Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal’ın verilmesi.
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli : 13.265.000,00 TL.
c) İnşaat bedeli : 13.264.315,00 TL.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730(Yediyüzotuz) takvim günüdür
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi (Toplantı Salonu) - 43040 / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 23.07.2020 Saat : 11:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen ve tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamenin 7.1 ve 7.2 inci maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.10. İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
4.1.11. “Yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
4.1.12. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi (Muhasebe Servisi) - 43040 / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi (Muhasebe Servisi) - 43040 / KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi (Toplantı Salonu) - 43040 / KÜTAHYA adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Caddesi (Muhasebe Servisi) - 43040 / KÜTAHYA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.
9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR