DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Yakıtların bertarafı mübadele usulü ihale edilecektir

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063693
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAĞLISI KOCAELİ VE YALOVA BÖLGESİNDEKİ BİRLİKLER İLE GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLERDE BULUNAN YAKIT TANKLARININ TEMİZLENMESİ, TEMİZLENME SONUCU ORTAYA ÇIKAN KATI/ÇAMUR ATIK YAKITIN BERTARAFININ YAĞ SIZINTI ABSORBAN TAKIMI İLE MÜBADELESİ 3212 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.


1. İDARENİN

a. Adı : Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı

b. Adresi : 41650- Gölcük/KOCAELİ

c. Telefon Numarası : 0262 414 66 01 / Dahili 3188-3193

ç. Belgegeçer Numarası : -

d. Elektronik Posta Adresi : anauslojistik@dzkk.tsk.tr

2. MÜBADELE KONUSU SATIŞ İŞİNİN;
a. Niteliği, türü ve miktarı : Yakıt tankı temizlenmesi sonucu ortaya çıkan yaklaşık 127076 Kg. katı/çamur atık yakıtın bertaraf/geri kazanım firmalarına tesliminin sağlanarak ihale sonucunda belirlenecek miktarda yağ sızıntı absorban takımı ile mübadele edilmesi işi. Yağ sızıntı absorban takımı; 1 ad. sıvı tavası (marka:new pig, model:pan 202) ve 1 ad. tava yastığından (marka:new pig, model:pan 201-her kutuda 16 adet) ibaret olacaktır.
b. Yapılacağı yer : Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı
Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
c. Tarihi ve Saati: 22 / 10 / 2019 - 10:00
ç. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalamasını müteakip işe başlanacaktır. Sözleşme süresi 6 (altı) ay olacaktır.
d. İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenicinin 127.076 kg katı/çamur atık karşılığı gelen yağ sızıntı absorban takımını Deniz İkmal Merkezi Komutanlığına teslim etmesi ile işe başlanılacaktır.

3. TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
a. Mübadele karşılığı alınacak yağ sızıntı absorban takımları Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ’ ne teslim edilecektir.
b. Mübadele konusu yağ sızıntı absorban takımları teslimini müteakip İdare tarafından verilecek tebliğler paralelinde yükleniciye atık teslimine başlanacaktır. İdareden alınması gereken katı/çamur atık yakıt idari şartnamede belirtilen birliklerde bulunmaktadır. Katı/çamur atık yakıtın teslim alınması ve taşınması yükleniciye ait olup; bu işlemler için idareden araç/gereç, teçhizat, personel vb. talep edilmeyecektir.

4. MÜBADELE KAPSAMINDA İSTENİLEN BELGELER VE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER İLE KATILABİLME ŞARTLARI:
4.1. MSY 316-(B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.
4.1.1. Mübadeleye Katılamayacak Olanlar : Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
(a) Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
(b) Kamu ihalelerinden yasaklı tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
(c) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
(ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
(d) Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
(e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
4.1.2. Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irad kaydedilir.
4.2. Mübadeleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
d) 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca 160709 kodlu atıkların geri kazanımı/bertarafını gerçekleştirecek olan firma ile yapılmış atık kabul sözleşmesi, firmaya ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış geçerli olan çevre izin/lisans belgesi veya geçici faaliyet belgesi,
e) 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca 160709 kodlu atıkların geri kazanımı/bertarafını gerçekleştirecek olan firmasına taşınması amacıyla kullanılacak olan araçların İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınmış atık taşıma lisans belgeleri,

f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin (d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri ihale günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden ihaleye katılan uzman üyeler tarafından kontrol edilecektir) aslını veya elektronik imzalı örneklerini vermek zorundadır.

5. Mübadele konusu işin tamamı veya bir kısım alt yüklenicilere yaptırılamaz.

6. Mübadeleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7. Mübadele dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.
7.2. Mübadeleye teklif verecek olanların idarece onaylı mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, mübadele tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadele (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, mübadele edilecek “Katı/çamur atık yakıtın bedeline karşılık gelecek olan "Yağ sızıntı absorban takımı (1 ad. sıvı tavası (marka:new pig, model:pan 202) ve 1 ad. tava yastığı (marka:new pig, model:pan 201) (her kutuda 16 adet)” miktarları üzerinden verecektir. İhale sonucu kazanan istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

10. Geçici teminat alınmayacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR