ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trampa usulü soğuk su sayaç değişimi ilanı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİ Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Odası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARAMPA USULÜ SOĞUK SU SAYAÇ DEĞİŞİMİ İHALE İLANI

İhale Şehri : Erzurum

Kurum : ESKİ Genel Müdürlüğü

İşin Adı/Konusu/Cinsi : Yaklaşık 17 Ton 321 kg 100 gr. Kullanılmaz Durumda Olan Soğuk Su Sayaçlarının DN 20mm Çapında, L 190mm Boyunda Kuru Tip, Hız Esasına Göre Çalışan, Çekvalfli B Sınıfı veya Q3/Q1 Oranı R 100 olan (İri Gövde) Rekorsuz Soğuksu Sayaçları İle Trampa Usulü Değişimi

İhale Tarihi : 05.08.2020 - 14:00

İhale Usulü : ESKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 29/b maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ

İhale Metni : İdare’ye ait yaklaşık Yaklaşık 17 Ton 321 kg 100 gr. Kullanılmaz Durumda Olan Soğuk Su Sayaçlarının DN 20mm Çapında, L 190mm Boyunda Kuru Tip, Hız Esasına Göre Çalışan, Çekvalfli B Sınıfı veya Q3/Q1 Oranı R 100 olan (İri Gövde) Rekorsuz Soğuksu Sayaçları İle Trampa Usulü Değişimi; Genel Müdürlüğümüzün İhale Yönetmeliğinin 29/b maddesine göre; Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin:

a) Adresi: Üniversite Mahallesi Dr. Refik Saydam Caddesi 25240 Yakutiye/Erzurum

b) Telefon ve faks numarası: 0 442 2330288 – 0 442 2330037 (Genel Müdürlük)

c) Elektronik Posta Adresi: musterihizmetleri@eski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://eski.gov.tr

2- İhale konusu: Yaklaşık 17 Ton 321 kg 100 gr. Kullanılmaz Durumda Olan Soğuk Su Sayaçlarının DN 20mm Çapında, L 190mm Boyunda Kuru Tip, Hız Esasına Göre Çalışan, Çekvalfli B Sınıfı veya Q3/Q1 Oranı R 100 olan (İri Gövde) Rekorsuz Soğuksu Sayaçları İle Trampa Usulü Değişimi

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Sıra No Miktarı Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Yaklaşık 17 Ton 321 kg 100 gr. Kullanılmaz Durumda Olan Soğuk Su Sayaçlarının DN 20mm Çapında, L 190mm Boyunda Kuru Tip, Hız Esasına Göre Çalışan, Çekvalfli B Sınıfı veya Q3/Q1 Oranı R 100 olan (İri Gövde) Rekorsuz Soğuksu Sayaçları İle Trampa Usulü Değişimi 16812 adet kullanılmaz durumda olan (17 ton 321 kg. 100 gr.) çeşitli ebatlarda bulunan su sayacına karşılık verilecek 4979 adet yeni soğuksu sayacı ile değişimi En az 9.500,00 TL


b) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

c) İşin Süresi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış) Gündür.

3-İhalenin;
a) Yapılacağı yer: ESKİ Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati: 05.08.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Tüzel kişilik olması halinde; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Onaylı İmza Sirküleri, Noter Onaylı Vekaletname, Noter Onaylı Yetki Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği : İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Tüzel kişi tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; (16812 adet kullanılmaz durumda olan (17 ton 321 kg. 100 gr.) çeşitli ebatlarda bulunan su sayacına karşılık verilecek 4979 adet yeni soğuksu sayacı en yüksek teklif adetine göre Trampa Usulü Değişimi esasına göre belirlenecektir.) (EN FAZLA SOĞUK SU SAYACI VERİLENDİR.)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 330,00 TL. (Üçyüzotuzlira) karşılığı, ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir.
8. Teklifler; Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine elden teslim edilecektir. Ayrıca; teklifler posta ile de gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
9. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11. Yukarıdaki bütün birim fiyatlarda; fiyatlar KDV hariçtir.
12. İhale teklifleri; ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilecektir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR