ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖN. BRL. BŞK.

Presli ambalaj atıkları satılacaktır

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖN. BRL. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği tarafından biriktirilen 200.000 kg Presli Ambalaj Atığı satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gelibolu Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Presli Ambalaj Atıkları Satışı işi 2886 Sayılı DİK 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İDARENİN

a) Adresi

: Camıkebir mah. Belediye Cad. No:18 GELİBOLU/ ÇANAKKALE

b) Telefon numarası

: 0(286) 566 06 15 - 122

c) Elektronik posta adresi

: gelibolukatiatik@hotmail.com

2-İHALE KONUSU

a)Niteliği ve tahmini miktarı

: Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği tarafından biriktirilen 200.000 kg Presli Ambalaj Atığı satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale yapılacaktır.

b)Yapılacağı Yer, Tarih ve Saat

c)İşin Süresi

:İhale Gelibolu Gelibolu Belediyesi Meclis Salonu 27/09/2019 tarihinde saat:14:00 da yapılacaktır.

: Sözleşme imzalanmasından itibaren 60 Takvim günü

3-ŞARTNAME VE EKLERİN

GEÇİCİ TEMİNATI :

3.1. Şartnameler,mesai

NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUHAMMEN BEDEL İLE

saatleri içerisinde Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetimi Birlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi,-50,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3.2. İşin toplam bedeli K.D.V hariç 46.000,00 Türk Lirasıdır. Geçici teminat 1.380,00 Türk Lirasıdır.

4.İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

4.1-İsteklilerin,ihale gün ve saatinden en geç 30 dakika öncesine kadar Birliğimiz Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişiler de aşağıdaki şartlar aranır;

İsteklilerin;

4.2-Kanuni İkametgah sahibi olmaları

4.3-Türkiye de tebligat için adres göstermesi

4.4-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan ,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5- İmza sirküleri vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

4.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.7-Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden en geç ihale tarihinden 3 ay öncesine ait olan belgeyi, (aslı veya aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti).

4.8-SGK Prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan en geç ihale tarihinden 3 ay öncesine ait olan belgeye, (aslını veya aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti)

4.9-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Birliğimiz hesabına yatırıp, aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR